Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 som endrer direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E110) og titaniumdioksid (E171)...

Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 som endrer direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E110) og titaniumdioksid (E171)...

Commission Directive 2006/33/EC of 20 March 2006 amdending Directive 95/45/EC as regards sunset yellow FCF (E 110) and titanium dioxide (E 171)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006.

Utkast til rettsakt har vært oppe til behandling på EUs arbeidsgruppe for tilsetningsstoffer 26. januar 2006 der Norge deltok. Deretter gikk utkastet rett til den faste komité for toksikologisk trygghet for vedtakelse.

Sammendrag og innhold

Rettsakten er fjerde endring av Kommisjonsdirektiv 95/45/EF som gir kriterier for renhet og identitet av fargestoffer som er godkjent i Parlament- og Rådsdirektiv 94/36/EF om fargestoffer for bruk i næringsmidler. Formålet med kriterier for renhet og identitet er å sikre at tilsetningsstoffene som omsettes er i samsvar med de stoffer som er vurdert og at de ikke inneholder uønskede stoffer i mengder som kan medføre helsefare.

Det er dokumentert at ved bestemte betingelser vil det uønskede stoffet Sudan Rød I dannes under produksjonen av paraoransje (E110). Sudan Rød I er et uønsket i mat da det kan medføre helsefare for forbruker. Det er derfor satt en grenseverdi for Sudan rød I i paraoransje (E110) som som er lik deteksjonsgrensen for stoffet(0,5 mg/kg).

EU tar hensyn til de spesifikasjoner og analysemetoder FAO/WHO joint Committee on Food Additives (JECFA) har utarbeidet. JECFA arbeider nå med å systematisk endre grenseverdiene og analysemetodene for tungmetaller. Som et resultat av dette endres også grenseverdiene for tungmetaller i paraoransje (E110). 

Titaniumdioksid (E171) kan eksistere i forskjellige struktuer. Strukturen bestemmer hvilken fargeeffekt stoffet gir. I dag er kun strukturen som kalles anatas godkjent for bruk som tilsetningsstoff. Dette direktivet godkjenner også strukturen som går under navnet rutil, som gir en perlemorskimrende effekt. I forkant av godkjenningen har European Food Safety Authority (EFSA) uttalt at den rutile variant av titaniumdioksid ikke medfører helsefare for forbruker. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

De administrative og økonomiske konsekvenser vurderes til å være små. Det er ikke produksjon av tilsetningsstoffer i Norge, og i første omgang vil det være importører av tilsetningsstoffer som blir berørt. 

Vurdering

Det er i dag en egen rettsakt som omhandler det uønskede fargestoffet Sudan Rød I, samt andre varianter av dette stoffet. Stoffet er funnet i diverse krydderprodukter for å gi farge, til tross for at stoffet ikke er tillatt brukt i mat (Sudan rød I brukes som fargestoff i lakk). I et felleseuropeisk analyseprosjekt med formål å finne en felles analysemetode for uønskede fargestoffer ble det oppdaget at Sudan rød I kan dannes ved bestemte betingelser under produksjon av paraoransje. Det er derfor viktig å sette en grenseverdi for dette uønskede stoffet i paraoransje. Alle medlemslandene støtter dette.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/33/EF
Basis rettsaktnr.: 1995/045/EF
Celexnr.: 32006L0033

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.03.2006
Frist returnering standardskjema: 08.05.2006
Dato returnert standardskjema: 23.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker