Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/16/EF av 7 februar 2006 som endrer rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkluderer oxamyl som virksomt stoff...

Commission Directive 2006/16/EC of 7 February 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include oxamyl as active substance....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere et eksisterende virksomt stoff (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF. Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder oxamyl for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende: Beskyttelse av fugler og pattedyr, meitemark, akvatiske organismer, overflatevann og grunnvann i sårbare situasjoner. Godkjenningsbetingelsene må inkludere risikoreduserende tiltak ved behov. Det skal tas spesielt hensyn til sikkerhet for brukerne. Godkjenningsbetingelsene må inkludere krav til bruk av verneutstyr ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for grunnvannskontaminering i sure jordtyper, fugler og pattadyr samt meitemark. De skal sørge for at industrien leverer slik dokumentasjon til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft. Merknader Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004. Status for oxamyl (brukt som plantevernmiddel) i Norge: Ikke i Norge

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/16/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2006
Frist returnering standardskjema: 23.03.2006
Dato returnert standardskjema: 27.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen