Fôr-tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1446/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Enterococcus f faecium (Biomin IMB52) som tilsetningsstoff i fôr ...

Commission Regulation (EC) No 1446/2006 of 29 September 2006 concerning the authorisation of Enterococcus faecium (Biomin IMB52) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007. Forskriftsendringen fastsatt 28.06.2007 og notifisert til ESA 17.08.2007.

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder godkjenning av et ”Zooteknisk tilsetningsstoff” tilhørende gruppen ”Tarmstabiliserende stoffer”. Det er gitt I.D nr.4b1850. Aktivt stoff er  Enterococcus faecium  DSM 3530, handelsnavn Biomin IMB 52. Godkjenningen er gitt til firma Biomin GmbH. EFSA har vurdert produktet inkl. analysemetode og anbefalt godkjenning. Bruksområdet er slaktekylling og godkjenningen er gitt for 10 år. 

Enterococcus faecium  DSM 3530 er tidligere godkjent til kalv opptil 6 mnd ved For.418/2001,nr.21, (handelsnavn Mirimil). Denne godkjenningen gikk ut 28.2.2005, og søknad om permanent godkjenning er under behandling. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Norge har nasjonalt unntak for kosidiostatika.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Under ”Andre bestemmelser” er det angitt blandbarhet med monensin natrium eller naracin-nicarbacin. Naracin-nicarbasin er en blanding av koksidiostatika. Norge har unntak for koksidiostatika i EØS-avtalen. Bare Monensin natrium er godkjent for bruk i Norge.

Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bransjen er kjent med de muligheter forordningen åpner.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1446/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1446

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2006
Frist returnering standardskjema: 13.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.08.2007

Lenker