Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/92/EF av 9. november 2006 som endrer vedleggene til Rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for kaptan, diklorvos, etion og folpet....

Commission Directive 2006/92/EC of 9 November 2006 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC og 90/642/EEC as regards maximum residue levels for captan, dichlorvos, ethion og folpet. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 10.05.2007 og ta i bruk grenseverdiene fra 11.05.2007.

Rettsakten endrer grenseverdiene for kaptan, diklorvos, etion og folpet. Bakgrunnen er at Kommisjonen har fått informasjon om at de gjeldende MRL's for flere plantevernmidler burde revurderes i lys av ny informasjon om toksikologi og forbrukernes inntak.

Langtids- og korttidseksponeringen for disse stoffene via næringsmidler som kan inneholde rester, er revurdert og evaluert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer. Det ble funnet nødvendig å endre grenseverdiene for å sikre at det ikke skjer uakseptabel eksponering av forbrukerne. Der det var relevant, ble også den akutte eksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester vurdert. Det ble konkludert med at tilstedeværelsen av rester på eller under de nye MRL's ikke vil forårsake noen akutt toksisk effekt.

Grenseverdiene er permanente og mange er satt på deteksjongrensen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21.desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers betydning

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Ingen av stoffene rettsakten omhandler er godkjent i Norge. Nye grenseverdier får derfor ingen konsekvenser for norsk bruk. Endringene vil føre til et økt beskyttelsesnivå for norske forbrukere.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/92/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2006
Frist returnering standardskjema: 22.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen