Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beskyttelsestiltak mot aflatoksininnhold visse mat

Kommisjonsvedtak 2006/504/EF av 12 juli 2006 som innfører spesielle betingelser for import av spesielle matvarer importert fra tredjeland på grunn av risikoen for innhold av aflatoksiner i disse produktene. ...

Commission Decision 2006/504/EC of 12 July 2006 on special conditions governing certain foodstuffs imported from certain third countries due to contamination risks of these products by aflatoxins (notified under document number C(2006) 3113) (Text with EEA relevance) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2006/504/EF er en sammenslåing og forenkling av en rekke forskjellige beskyttelsestiltak som omhandler definerte matvarer importert fra navngitte tredjeland på grunn av risikoen for innhold av aflatoksiner i disse produktene. Felles for disse varene er at det ved import skal medfølge helsesertifikat og analysebevis mht aflatoksininnhold fra det aktuelle eksportland. I tillegg skal importpartier kontrolleres mht. aflatoksininnhold ved ankomst til EØS-området.


Kommisjonsvedtak 2006/504/EF erstatter derfor følgende kommisjonsvedtak:
2000/49/EF som omhandler spesielle betingelser for import og kontroll av peanøtter og produkter av peanøtter med opprinnelse fra eller sendt fra Egypt;  2002/79/EF som omhandler spesielle betingelser for import og kontroll av peanøtter og produkter av peanøtter med opprinnelse fra eller sendt fra Kina; kommisjonsvedtak 2002/80/EF som omhandler spesielle betingelser for import og kontroll av fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og produkter av disse med opprinnelse fra eller sendt fra Tyrkia; kommisjonsvedtak 2003/493/EF som omhandler spesielle betingelser for import og kontroll av paranøtter i skall med opprinnelse fra eller sendt fra Brazil; kommisjonsvedtak 2005/85/EF som omhandler spesielle betingelser for import og kontroll av pistasienøtter med opprinnelse fra eller sendt fra Iran.
De spesielle betingelser innebærer at disse spesifiserte varer fra de oppgitte eksportland ved import til EØS-land skal medfølges av et helsesertifikat og analysebevis mht. aflatoksininnhold i de angitte varer. I tillegg skal importpartier kontrolleres mht. aflatoksin ved ankomst til EØS-området. Dersom partier splittes opp etter ankomst skal attesterte kopier av helsesertifikat og analyseresultater følge hver del av importpartiet.
Mht pistasienøtter fra Iran, skal alle kostnader, fra prøvetaking, analyser, lagring og utforming av et medfølgende offisielt dokument over analyseresultater pluss kopier av helsesertifikat og analyseresultater fra Iran, dekkes av importør. I tillegg skal alle kostnader for tiltak, som tilkommer når varepartiet overskrider gjeldende grenseverdier for aflatoksininnhold, dekkes av importør.

Merknader

Rettsakten krever at de gjeldende forskrifter for de enkelte beskyttelsestiltak oppheves:

Forskrift 18 februar 2002 nr 171 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import og omsetning av peanøtter fra Egypt.
Forskrift 20 februar 2002 nr 178 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import og visse avledede produkter med opprinnelse eller avsendt fra Kina.
Forskrift 20 februar 2002 nr 177 om særskilte beskyttelsestiltak i for import av fiken, hasselnøtter, pistasienøtter og visse produkter avledet av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia
Forskrift 12 november 2003 nr 1346 om særlige betingelser for import av paranøtter i skall med opprinnelse i eller sendt fra Brazil.
Forskrift 16 januar 1998 nr 70 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import og omsetning av pistasienøtter fra Iran

Foreliggende rettsakt må gjennomføres i ny forskrift.

Sakkyndige instansers merkander

Industri og andre organisasjoner er godt kjent med de underliggende beskyttelsestiltak gjennom flere år og har ikke tidligere motsatt seg disse, og det ansees derfor ikke å være nødvendig å høre deres synspunkter på dette stadiet.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Norske myndigheters interesser/vurderinger

Innhold av aflatoksiner i de spesifiserte varer fra de angitte land er et problem og har vært et problem i mange år. Flere EU-delegasjoner har vært i Iran, Egypt, Brazil Tyrkia og Kina flere ganger for å se på produksjonsforhold og kontrolltiltak og har foreslått tiltak til forbedringer. Men til tross for dette har få eller ingen relevante tiltak til forbedringer blitt utført. Import av disse varene medfører derfor en vedvarende høy risiko for et høyt aflatoksininnhold og risiko for helsefare, som eksportlandene ikke har løst i tilfredstillende grad. Importforbud har vært prøvd, men anses av EU som lite akseptabelt ut fra politiske hensyn. Disse beskyttelsestiltakene er innført som en erstatning for importforbud. Justeringer av beskyttelsestiltakene vurderes regelmessig grunnet forbedringer eller forverringer av funn av aflatoksiner i de aktuelle varene.


Etter vår mening utgjør sammenslåingen og forenklingene av de mange forskjellige beskyttelsestiltak til ett en forenkling av forvaltning og tilsyn med kontroll av denne importen. Vi kan ikke se at innhold eller intensjon er forandret ved sammenslåingen til ett beskyttelsestiltak.

Mattilsynet anser rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/504/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0504

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2079
Frist returnering standardskjema: 01.01.2079
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen