Beslutning nr. 205

Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 205 av 17. oktober 2005 om begrepet ?delvis arbeidsledig? i forbindelse grensearbeidere ...

Adminstrative Commission of the European Communities on social security for migrant workers Decisison No 205 of 17 October 2005 on the scope of the notion of "partial unemployment" with regard to frontier workers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2006

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komitéens beslutning nr. 86/2007. 

Sammendrag av innholdet Beslutningen gjelder klargjøring av begrepsinnholdet i “helt” henholdsvis “delvis” arbeidsledig ved anvendelsen av artikkel 71 i forordning 1408/71 på grensearbeidere (artikkel 71 nr.1 bokstav a). Dette er avgjørende for å fastlegge om det er bostedslandet eller arbeidslandet som skal utbetale ytelser ved arbeidsløshet. Mens helt arbeidsledige grensearbeidere skal ha ytelsene fra bostedslandet, oppebærer delvis arbeidsledige retten til ytelser fra den kompetente stat (hvilket som hovedregel vil si arbeidslandet). Beslutningen presiserer at personer er å anse som delvis arbeidsledige i forhold til artikkel 71 bokstav a i) så lenge arbeidsforholdet består, selv om arbeidet midlertidig er suspendert, slik at vedkommende da skal ha ytelser fra den kompetente stat. Det avgjørende er om det foreligger et kontraktsmessig forhold eller forbindelse mellom partene, ikke arbeidsopphørets varighet. Dersom det ikke lenger foreligger noe arbeidskontraktsforhold (”kontraktsmessig bånd”) mellom partene, skal vedkommende anses som helt ledig og ha ytelser fra bostedslandet i samsvar med artikkel 71 bokstav a ii). Merknader Beslutningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav a). Rådsforordning nr. 1408/71 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 1. desember 2000 nr. 1204 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett. Sakkyndige instansers merknader Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 205/2005/EF
Basis rettsaktnr.: 574/1972/EF
Celexnr.: 32006D0351

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2006
Frist returnering standardskjema: 29.06.2006
Dato returnert standardskjema: 22.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 086/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 07.07.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen