Direktiv 2006/72/EF om endring av direktiv 97/24/E

Kommisjonsdirektiv 2006/72/EF av 18. august 2006 om endring av parlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om deler og egenskaper ved to- og trehjulede motorvogner, for tilpasning til den tekniske utvikling ...

COMMISSION DIRECTIVE 2006/72/EC of 18 August 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt i EU 18. august 2006.

Kommisjonsdirektiv 2006/72/EF endrer parlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om deler og egenskaper vedrørende to- og trehjulede motorvogner. Direktiv 97/24/EF er et av særdirektivene under typegodkjenningsdirektivet for to- og trehjulede motorvogner, direktiv 2002/24/EF. Det nye direktivet innebærer ikke skjerpning av avgasskravene for motorsykkel. Det innføres kun en ny, alternativ målemetode for avgassutslipp.

De Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa (UN/ECE) har utarbeidet globalt teknisk regelverk (GTR) nr 2, om måleprosedyre for avgassutslipp, CO2-utslipp og drivstofforbruk for tohjulede motorsykler med motor med elektrisk- eller kompresjonstenning. Målet for dette er å skape et globalt marked for motorsykler, ved å harmonisere måleprosedyrene for utslipp fra motorsyklene globalt. Forskriften er tilpasset den seneste tekniske utvikling innen motorsykler.

Direktiv 2002/51/EF om reduksjon av utslipp av forurensende stoffer fra to- og trehjulede motordrevne kjøretøy endret også grunndirektiv 97/24/EF. Direktivet inneholder bestemmelser om avgassutslipp fra to- og trehjulede motorvogner, med grenseverdier for avgassutslipp og prosedyrer for hvordan avgassutslippet skal måles ved typegodkjenningen. Introduksjon av dette skjer i to trinn. Måleprosedyren i GTR nr 2 tas med direktiv 2006/72/EF inn i direktiv 2002/51/EF, sammen med et nytt sett med grenseverdier. Den nye måleprosedyren tas inn som et alternativ til eksisterende måleprosedyre for den obligatoriske trinn 2 i direktiv 2002/51/EF. Det nye settet grenseverdier gjelder dersom den nye måleprosedyren benyttes. Disse grenseverdiene er tilpasset slik at utslippsnivået skal være det samme uansett hvilken måleprosedyre som benyttes. Emmisjonskravene vil derfor ikke bli svekket. Grenseverdiene etter den nye målemetoden er som følger:

 2006 - UN/ECE GTR nr. 2       CO     HC    NOx
    Vmaks < 130 km/h  2,62 g/km 0,75 g/km 0,17 g/km 
    Vmaks ≥130 km/h2,62 g/km0,33 g/km 0,22 g/km

Dette er grenseverdier for tohjulede motorsykler med henblikk på typegodkjennelse og produksjonsoverenstemmelse.

Direktivet trer i kraft 1. juli 2007.

Grunndirektivet 97/24/EF er implementert i Kjøretøyforskriften kap. 25.

Vurdering

Direktivet vil føre til enklere typegodkjenningsprosedyre for motorsykkelfabrikanter som markedsfører motorsykler på flere markeder enn det europeiske. Direktivet er akseptabelt og relevant for Norge. Direktivet krever forskriftsendring, men implementeringen vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge.

Andre opplysninger

Den nødvendige forskriftsendringen er gjennomført i Kjøretøyforskriften kap. 25.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/72/EF
Basis rettsaktnr.: 1997/24/EF
Celexnr.: 32006L0072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2006
Frist returnering standardskjema: 20.10.2006
Dato returnert standardskjema: 08.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.12.2006
Høringsfrist: 02.02.2007
Frist for gjennomføring: 01.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.05.2007

Lenker

Til toppen