Nytt rammeprogramm for forbrukerpolitikk 2007-13

Europaparlaments- og rådsbeslutning om et fellesskapsprogram for forbrukerpolitikk for (2007-2013) ...

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a programme of Community action in the field of consumer policy (2007-2013)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2006

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status


Programmet ble vedtatt 18. desember 2006 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet

Programmet opererer med to hovedmålsettinger for forbrukerpolitikken:

  1. Å sikre et høyere nivå på forbrukerbeskyttelsen, særlig gjennom bedret kunnskap og informasjon om forbrukerforhold, bedre konsultasjoner, og bedre representasjon for forbrukerinteresser
  2. Å sikre effektiv anvendelse av forbrukerbeskyttelsesregler, særlig gjennom samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner som er ansvarlig for gjennomføring og håndheving av regelverk, og gjennom informasjon, utdanning og løsning av forbrukertvister.

Det blir ikke lenger gitt støtte til såkalte ”specific projects” (forskning/utredning/ kunnskapsframskaffing) som enkeltpersoner og institusjoner til nå har kunnet søke på. Bakgrunnen for dette er at man har funnet at ordningen gir lite utbytte sett i forhold til innsatsen.  Programmet viderefører ellers i store trekk de eksisterende aktiviteter og innsatsområder. Satsing på opplæring av NGO’er særlig i de nye medlemslandene vil bli videreført.  Det blir fortsatt brukt betydelige ressurser på nettverket for europeiske forbrukerkontorer (som driver med informasjon og assistanse til forbrukere bl.a. i tvister over landegrensene), der Norge er aktivt med gjennom kontoret ”ForbrukerEuropa”. I det nye programmet settes mye av det administrative og operative arbeidet ut til en egen avdeling i EUs byrå for helse, som er under styring fra Kommisjonen.

Det nye forbrukerprogrammet (det tredje) etterfølger programmet fra 2004-2007. Programmet fra 2004-2007 er forkortet med ett år slik at det nye programmet følger langtidsbudsjettperioden, og er basert på de økonomiske rammene i dette.

Forbrukerprogrammet er redusert i forhold til Kommisjonens opprinnelige forslag, som følge av reduksjon i budsjettet.  De nye rammene tilsier en videreføring på noe under dagens nivå. Antallet tiltak er blitt redusert og de resterende rasjonalisert.

Merknader
Beslutningen er gitt med hjemmel i EF-traktaten art. 153

Vurdering


 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)235
Rettsaktnr.: 1926/2006/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D1926

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.06.2006
Frist returnering standardskjema: 07.08.2006
Dato returnert standardskjema: 07.08.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker