Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/74/EF av 21 august 2006 som endrer rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil og triclopyr som virksomme stoffer....

Commission Directive 2006/74/EC of 21 August 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil and triclopyr as active substances....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere 4 eksisterende virksomme stoffer (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF.

Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder de aktuelle stoffene for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende:

Dichlorprop-P: Beskyttelse av fugler, pattedyr, vannlevende organismer og planter som ikke skal bekjempes. Godkjenningsbetingelsene skal omfatte risikoreduserende tiltak ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte resultatene av metabolisme i dyr og risikovurderingen av akutt og korttidseksponering for planteetende pattedyr, og sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft.

Metconazole: Beskyttelse av vannlevende organismer, fugler og pattedyr. Godkjenningsbetingelsene skal omfatte risikoreduserende tiltak ved behov. Beskyttelse av brukerne. Godkjenningsbetingelsene skal omfatte krav om verneutstyr ved behov.

Pyrimethanil: Beskyttelse av vannlevende organismer. Godkjenningsbetingelsene skal omfatte risikoreduserende tiltak som f.eks. buffersoner ved behov. Beskyttelse av brukerne og sørge for at bruksbetingelsene inkluderer krav om bruk av egnet verneutstyr. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for fisk, og sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft.

Triclopyr: Beskyttelse av grunnvann i sårbare områder. Godkjenningsbetingelsene skal omfatte risikoreduserende tiltak som f.eks. buffersoner ved behov. Beskyttelse av brukerne og sørge for at bruksbetingelsene inkluderer krav om bruk av egnet verneutstyr. Beskyttelse av fugler, pattedyr og vannlevende organismer. Godkjenningsbetingelsene skal omfatte risikoreduserende tiltak ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for akutt og langtidseffekter for fugler og pattedyr samt risikoen for eksponering av akvatiske organismer for metabolitten 6-chloro-2-pyridinol, og sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft.

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Status for stoffene (brukt som plantevernmiddel) i Norge:

Dichlorprop-P: Godkjent

Metconazole: Innmeldt til biologisk utprøving i 2005

Pyrimethanil: Godkjent

Triclopyr: Ikke i Norge

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/74/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2006
Frist returnering standardskjema: 20.10.2006
Dato returnert standardskjema: 08.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen