Revisjonsveileder 882/2004

Kommisjonsvedtak 2006/677/EF av 29. september 2006 om retningslinjer for kriterier for gjennomføringer av kontroller utført etter Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 vedrørende offisielle kontroller for å verifisere overenstemmelse med regelverk vedrørende fôr, mat, dyrehelse og...

Commission Decision of 29 September 2006 setting out the guidelines laying down criteria for the conduct of audits under Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official controls to verify compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rul...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en Kommisjonsbeslutning som er hjemlet i art. 4.6 i Kontrollforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrollfor å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes). Beslutningen fastsetter i art.1 at veiledningsteksten er å finne i vedlegget. Art. 2 stadfester at denne beslutningen ikke har innvirkning på bestemmelser i forordning 796/2004, som er en gjennomføringsforordning til cross-compliance-forordningen. Denne forordningen har ikke EØS-relevans.

Veilederen omhandler interne revisjoner som skal verifisere at den offentlige kontrollen utføres hensiktsmessig, målrettet og i henhold til regelverket. Veilederen angir ikke detaljerte metoder, men fastsetter prinsipper som skal følges ved gjennomføring av interne revisjoner. Hele kontrollforordningens (882/2004) virkeområde skal være omfattet av de interne revisjonene. Revisjonene skal planlegges, gjennomføres m.m. på en systematisk måte. Prosessen skal være transparent og revisjonslagene uavhengig. Revisjonene skal underkastes en uavhengig granskning. Revisjonenes resultater skal dokumenteres i rapporter og følges opp på en hensiktsmessig måte. Revisorene skal ha tilstrekkelig og relevant kompetanse og være utstyrt med nødvendig myndighet.

Merknader

Rettsakten er en veileder og er på tross av vedtak som Kommisjonsbeslutning ikke bindende, kun veiledende. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske eller administrative forpliktelser.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Veilederen fastsetter kriterier om hvordan interne revisjoner av den offentlige kontrollen på fôrvare- og næringsmiddelområdet i henhold til art. 4.6 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal gjennomføres. Veilederen gir generelle retningslinjer for intern revisjon. Disse retningslinjer er i samsvar med ISO-standarden (ISO 19011) som beskriver revisjon og som i all hovedsak også danner grunnlag for annen revisjonsveiledning i Norge. Foreliggende veileder i vedtak 2006/677/EF er sådan ikke i motstrid med annen veiledning for revisjon.

Det anses ikke som nødvendig å be om tilpasningstekst, til tross for at vedtaket nevner forholdet til cross-compliance forordningen, som ikke er EØS-relevant. Henvisningen til cross-compliance forordningen har ingen betydning for Norge.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører hjemme i vedlegg I kapittel I og vedlegg II kapittel XII til EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/677/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0677

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.10.2006
Frist returnering standardskjema: 27.11.2006
Dato returnert standardskjema: 27.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen