2010-plan for biomangfold

Stans i tapet av biologisk mangfold i 2010 - og framover. Opprettholde økosystemtjenester for menneskers velvære ...

Halting the loss of biodiversity by 2010 - and beyond. Sustaining ecosystem services for human well-being....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.10.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

I EU: Kommunikasjonen ble lagt fram 22. mai 2006 (på den internasjonale biomangfolddagen, og i tilknytning til Green Week i Brussel.

Under det irske formannskapet i 2004 ble det avholdt en konferanse hvor man utarbeidet den såkalte ”Message from Malahide” som har vært et utgangspunkt for denne meldingen. Norge deltok på denne konferansen.

Det har vært avholdt en internettkonsultasjon om kommunikasjonen. Ut fra den målgruppen som var ønsket, og de spørsmålene som ble stilt valgte MD ikke å avgi kommentarer i den fasen.

I Norge: St.meld.nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand gir Norges tiltaksplan for 2010-målet om biomangfold. Norge er i ferd med å utarbeide en ny helhetlig naturmangfoldlov.  

Sammendrag av innholdet

Kommisjonen la i mai 2006 fram sin kommunikasjon om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2010 og videre fram i tid.  Allerede på EUs toppmøte i Gøteborg (2001) ble målet om å stanse tap av biomangfold vedtatt i EU. Målformuleringen er senere i en noe modifisert utgave vedtatt under Konvensjonen om biologisk mangfold (COP6, 2002) og på toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002 (WSSD). Under EfE (Environment for Europe) vedtok miljøministrene i Kiev i 2003 at målet er å stanse tap av biomangfold i Europa.   

Kommunikasjonen har inkludert vesentlige funn fra Millennium Ecosystem Assessment. Man ser på bredden av verdier fra økosystemer som den basis dette er for menneskers overlevelse og velvære. Dette bidrar til bred tilnærming til biomangfold fra EU-kommisjonens side. 

Kommisjonen har utarbeidet en ny handlingsplan som tar utgangspunkt i konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), og samordner medlemslandenes innsats på dette feltet.

Planen har følgende hovedpunkter:

  1. Biomangfold i EU; (Natura 2000, regional planlegging, fremmede arter)
  2. Globalt biomangfoldarbeid (mer effektivt internasjonalt styresett på miljøområdet,  bistand, handel)
  3. Biomangfold og klima (tilpasningsarbeid)
  4. Det vitenskapelige grunnlaget (i EU og globalt) 

Det er utarbeidet en konsekvensvurdering i tilknytning til kommunikasjonen. Her er det blant annet vurdert ulike tilnærminger for å løse denne oppgaven; a) "business as usual", b) "EU Action Plan" og c) "EU Action Plan + regulations" . Det er vurdert at b) "EU Action Plan" er den beste tilnærmingen til utfordringen. Utviklingen av nye reguleringer er vurdert til å ta for lang tid i forhold til år 2010.

For å sikre biomangfold innen EU er det fokusert sterkt på Natura 2000 (habitatdirektivet (92/43/EEC) og fugledirektivet (79/409/EC)). Natura 2000 er ikke omfattet av EØS-avtalen.  Videre legges det vekt på å integrere biomangfoldhensyn i landbruks- og regionalpolitikken samt i fiskeripolitikken. Det er igangsatt arbeid med å utvikle en helhetlig strategi for invaderende fremmede arter. 

Merknader

Norge er ikke juridisk forpliktet til å følge opp denne kommunikasjonen fra EU. Samtidig arbeider Norge etter de samme internasjonale forpliktelsene. St.meld.nr. 21 (2004-2005) gir Norges tiltaksplan for 2010-målet.

Vurdering

Norge er ikke juridisk forpliktet til å følge opp denne kommunikasjonen fra EU. Samtidig arbeider Norge etter de samme internasjonale forpliktelsene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2006)216final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen