Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/60/EF av 7. juli 2006 som endrer anneksene til rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for trifloksystrobin, tiabendendazol, abamectin, benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl, myclobutanyl, glyfosat, trimetylsulfonium, fenpropimorf og klormekvat....

Commision Directive 2006/60/EC of 7 July 2006 amending Annexes to Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of trifloxystrobin,thiabendazole, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanate-methyl, myclobutanyl, glyphosate, trimethylsulfonium, fenpropimorph and chlormequat....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

 Rettsakten ble implementert i norsk regelverk 03.05.07.

Medlemsstatene skal ha tilpasset sitt nasjonale regelverk innen 20. januar 2007 unntatt for benomylgruppen og tiofanat-metyl der regelverket skal tilpasses innen 14. september 2006 og for klormekvat der fristen er 31. juli 2006. De nye grenseverdienen skal tas i bruk fra 21. januar 2007 bortsett fra for benomylgruppen og tiofanat-metyl  som skal gjelde fra 15. september 2006 og klormekvat fra 1. august 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdiene for trifloksystrobin, tiabendazol, abamectin, benomyl, karbendazim, tiofanat-metyl, myclobutanyl, glyfosat, trimetylsulfonium, fenpropimorf og klormekvat. Bakgrunnen er at Kommisjonen har fått informasjon om ny eller endret bruk av alle stoffene unntatt klormekvat der det er informasjon om behov for en temporær MRL for pærer i 3 år.

Langtidseksponering for disse stoffene via næringsmidler som kan inneholde rester,har blitt vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer og praksis samt at det er tatt hensyn til guidelines publisert av WHO. Det ble tatt hensyn til at abamectin og tiabendazol også blir brukt som veterinærmedisin til produksjonsdyr. Det er etablert MRL's for disse etter regelverket for medisinrester og MRL's for disse stoffene i plantevernmidler settes slik at ikke ADI (akseptabelt daglig inntak) overskrides.

For benomyl, karbendazim, tiofanatmetyl, fenpropimorf og klormekvat finnes det ARfD (akutt referansedose). Den akutte eksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester av disse stoffene ble derfor vurdert. Basert på inntaksberegninger settes MRL's for disse stoffene slik at ARfD ikke overskrides. For de andre stoffene viser tilgjengelig informasjon at ARfD ikke er nødvendig og det er derfor ikke nødvendig med  vurdering av korttidseksponering for disse.

Mange av grenseverdiene er midlertidige. De blir gjort permanente etter 4 år dersom det innen den tid ikke blir framlagt ny dokumentasjon som berettiger fastsettelse av andre grenseverdier.

Fastsettelsen av grenseverdier på Kommisjonsnivå er ikke til hinder for at medlemsstatene kan fastsette midlertidige grenseverdier for inntil 4 år for glyfosat, trimetylsulfonium og trifloksystrobin.

Glyfosat er godkjent for bruk i lupiner som konsumeres i flere medlemsland. Lupiner  må derfor føyes til listen over kulturer det skal settes grenseverdier for.    

Merknader.

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre administrative eller økonomiske kostnader av betydning.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten har vært på høring hos interessentene. Mattilsynet har ikke mottatt noen kommentarer på rettsakten.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten angår 7 stoffer som er godkjent i Norge. Tiofanat-metyl er bl.a. godkjent i eple, pære, plomme og kålvekster. Grenseverdiene settes ned i disse kulturene.  Dokumentasjonen vi har i dag er for dårlig til å gi en god nok vurdering av risikoen for overskridelse av de nye  grenseverdiene. Stoffet skal imidlertid opp til ny vurdering 1. halvår 2007 og det blir i den sammenheng bedt om oppdatert dokumentasjon. Vurdering av den vil vise om nedsettelse av grenseverdiene får konsekvenser for bruken i Norge.

Endringene i MRL's for de andre stoffene direktivet omfatter, får ikke konsekvenser for norsk bruk.

Andre opplysninger

Direktivet har vært hørt hos intressentene. Mattilsynet har ikke mottatt kommentarer på direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/60/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/60/EF
Celexnr.: 32006L0060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 14.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen