Kosmetikk

Kommisjonsdirektiv 2007/1/EF av 29. januar 2007 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter...

Commission Directive 2007/1/EC of 29 January 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex II thereof to thecnical progress ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Direktivet ble vedtatt av Europakommisjonen 29. januar 2007.

Rettsakten ble inntatt i EØS-avtalen 28. september 2007.

Sammendrag av innhold

Dette direktivet endrer vedlegg II (ingredienser ikke tillatt brukt) i EUs kosmetikkdirektiv (76/768/EF) ved å tilføye 9 nye stoffer, som derved blir forbudt brukt i kosmetikk og kroppspleieprodukter med enhver funksjon. 8 av dem er hårfargestoffer. For øvrig opprettes en egen posisjon i vedlegg II for stoffet 4-amino-3-fluorfenol selv om dette inngår i den allerede eksisterende bestemmelsen under posisjon 22 om at det ikke er tillatt å anvende anilin inkludert halogenerte derivater av anilin. Posisjon 663 i vedlegg II endres slik at det klart går frem at dette gjelder stoffet epoxiconazole.

Den kjemiske identiteten for de 9 nye forbudte stoffene fremgår av direktivet.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Rettsakten vil ikke gi noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merkander

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, som ga sin tilslutning.

Vurdering

Direktivet gir en helsegevinst når det gjelder bruk av hårfargeprodukter spesielt - men også når det gjelder andre produkter da et av de stoffene som nå forbys (Bishydroxyethyl Bicetyl Malonamide - også kalt Questamide) har blitt anvendt i en lang rekke forskjellige produkter som såkalt kondisjoneringsmiddel.

Direktivet må først og fremst anses som et ledd i den siden lenge vedtatte strategien for å komme frem til en positivliste for hårfargestoffer. Mange land - Norge inkludert - har ved tidligere anledninger uttrykt missnøye med at det går så langsomt med å få etablert denne positivlisten. I rammenotatet for forbud av 22 hårfargestoffer ved endringsdirektiv 2006/65/EF skrev Mattilsynet at Kommisjonen om kort tid ville komme med nye omfattende forbud mot hårfargestoffer. Det de kom med i denne omgang var kun 8 nye forbud som var uproblematisk for kosmetikkindustrien. Avstemningen i Stående komité 25.oktober 2006 var enstemmig. Ingen land har hatt kommentarer.

Mattilsynet anser direktivet som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

For samtlige av de 9 stoffene som nå forbys har industrien tidligere sendt in toksisitetsdata til Europakommisjonens vitenskapskomité som den gang tok seg av sikkerhetsvurderinger på kosmetikkområdet (SCCNFP). Dette indikerer at disse stoffene har vært i bruk - og stadig er det. Etter det Mattilsynet kjenner til er i det minste 3 av dem stadig litt i bruk. Kosmetikkindustrien har derfor fått romslig overgangstid i dette direktivet. Medlemslandene har  fått frem til 21. august 2007 med å implementere direktivet i sine nasjonale lovverk og det er ikke ment å tre i kraft før 21. februar  2008.

SCCNFP kom i sine "opinions" i 2002 og 2003 til at for samtlige av de 8 hårfargestoffene kunne de innsendte data tyde på at stoffene er mutagene. For å oppklare spørsmålet ble industrien bedt om å sende inn ytterligere data. Det har  industrien senere ikke gjort og i en "public consultation" i fjor ble det klart at den heller ikke ønsket å utføre ytterligere tester  på disse stoffene. Europakommisjonen har så i tråd med hårfargestrategien vedtatt å forby dem.

Når det gjelder kondisjoneringsmiddelet Questamid klassifiserte Europakommisjonen dette i 2004 som reprotoksisk av kategori 3. Det er altså et CMR stoff. Når det gjelder CMR stoff av kategori 3 er det etter 7. endring av kosmetikkdirektivet fastsatt at slike kan brukes i kosmetiske produkter forutsatt at Europakommisjonens nåværende vitenskapskomité innen kosmetikk (SCCP) finner at det ikke innebærer uakseptabel risiko å anvende stoffet i slike produkter. I en oppfølgende "opinion" 2. desember 2004 ba SCCP om ytterligere data for å kunne avgjøre spørsmålet. Industrien ga da uttrykk for at den ikke ønsket å utføre flere tester - med den følge at Europakommisjonen nå forbyr stoffet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/1/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/768/EF
Celexnr.: 32007L0001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.02.2007
Frist returnering standardskjema: 19.03.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 110/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.04.2007
Høringsfrist: 15.06.2007
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen