POPs

Rådsforordning (EF) nr. 172/2007 av 16. februar 2007 om endring av Vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) - og Kommisjonsforordning (EF) nr. 323/2007 av 26. mars 2007 om endring av Vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 og direktiv 79/117/EØF ...

Council Regulation (EC) No 172/2007 of 16 February 2007 amending Annex V to Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic pollutants - and Commission Regulation (EC) No 323/2007 of 26 March 2007 amending Annex V to Regulation (EC) No 850/2004 and amending Directive 79/117EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rådsforordning (EF) nr. 172/2007 ble vedtatt 16. februar 2007, og Kommisjonsforordning (EF) nr. 323/2007 ble vedtatt 26. mars 2007. Rettsaktene ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innholdet:

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) har bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning.  Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand.

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 er en liste over stoffer som er omfattet av bestemmelsene om avfallshåndtering. POPs-holdig avfall skal i utgangspunktet disponeres på en slik måte at innholdet av POPs destrueres eller omdannes irreversibelt slik at det resterende avfallet ikke besitter POPs egenskaper. Det åpnes imidlertid for unntak fra dette kravet for avfall hvor innholdet av POPs er under visse grenser. Vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 omhandler bestemmelser for håndtering av POPs-holdig avfall.

Ifølge del 1 i Vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 kan det i visse tilfeller være behov for forbehandling forut for de fremgangsmåter som er nevnt i del 2 i samme vedlegg. Gjennom Kommisjonsforordning (EF) nr. 323/2007 endres dermed del 2 i Vedlegg V i tråd med dette. Endringene gjøres for å sikre et høyt beskyttelsesnivå.

Kommisjonen har foretatt en undersøkelse i forbindelse med gjennomføring av bestemmelsene om avfall i forordning (EF) nr. 850/2004. Undersøkelsene resulterte i maksimale konsentrasjonsgrenser i Vedlegg V del 2. Gjennom Kommisjonsforordning (EF) nr. 172/2007 endres Vedlegg V tilsvarende. Endringene gjøres for å sikre et høyt beskyttelsesnivå. 

Merknader

De aktuelle endringene vil bli gjennomført i norsk rett gjennom endringer i produktforskriften. Det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig å innarbeide henvisningsbestemmelser til de relevante bestemmelser i forordningen i avfallsforskriften også.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsaktene er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og funnet relevante og akseptable.

Vurdering

Dette er tekniske justeringer av bestemmelsene sett i forhold til eksisterende/tilgjengelig informasjon om de aktuelle stoffene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0172/2007
Basis rettsaktnr.: 0850/2004
Celexnr.: 32007R0172

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.03.2007
Frist returnering standardskjema: 30.04.2007
Dato returnert standardskjema: 08.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.03.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen