Vet-merking av fjørfekjøtt

Kommisjonsvedtak 2007/119/EF av 16. februar 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF, 2006/416/EF og 2006/563/EF hva angår identifikasjonsmerking av ferskt fjørfekjøtt....

Commission Decision of 16 February 2007 amending Decisions 2006/415/EC, 2006/416/EC and 2006/563/EC as regards the identification mark to be applied to fresh poultrymeat (notified under document number C(2007) 431) (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 098/2007

Sammendrag av innhold

Vedtaket må ses i sammenheng med vedtak 2007/118/EF. Dette vedtaket åpner for en alternativ merking av ferskt fjørfekjøtt som kommer fra soner som er pålagt restriksjoner ifb med høypatogen aviær influensa og Newcastle Disease. Det er fritt opp til medlemslandene om de vil benytte seg av alternativet. Kommisjonen skal underrettes dersom dette velges. Etter en muntlig høring med næringen i Norge ble det klart at de ønsker dette merket.

Merket skal da brukes istedenfor de merkebeskrivelsene (generelle merkebestemmelsene som angår kjøtt fra et område som ikke oppfyller alle relevante dyrehelsevilkår) som beskrives i direktiv 2002/99/EF, vedlegg 2 (H4) og gjennomføres i norsk rett i "forskrift 9. september 2005 nr 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum", vedlegg II. 

Vedtak 2007/119/EF angår kun soner som opprettes ifb høypatogen aviær influensa og er en følge av vedtak 2007/118/EF, slik at tidligere vedtak som omhandler slik merking også vil vise til det alternative merket.

Rettsakten er en oppfølging av internasjonale avtaler.

Merknader

Rettsakten forutsetter endring i;

- forskrift 9. september 2005 nr 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum (som følge av vedtak 2007/118/EF).

- forskrift 9. mars 2006 nr 207 om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl.

- utkast 2. februar 2007 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangeskap.

Rettsakten antas ikke å medføre økte administrative oppgaver eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/119/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2007
Frist returnering standardskjema: 04.05.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen