Veterinærberedskapsteam

Kommisjonsvedtak 2007/142/EF av 28. februar 2007 om opprettelse av et EF-veterinærberedskapsteam, som skal bistå Kommisjonen med å yte medlemsstatene og tredjeland støtte på veterinærområdet i forbindelse med visse dyresykdommer ...

Commission Decision 2007/142/EC of 28 February 2007 establishing a Community Veterinary Emergency Team to assist the Commission in supporting Member States and third countries in veterinary matters relating to certain animal diseases ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler opprettelse av et EF-veterinærberedskapsteam, som skal bistå Kommisjonen med å støtte såvel medlemsstatene som tredjeland på veterinærområdet i forbindelse med meldepliktige sykdommer i vedlegg I til rådsdirektiv 82/894/EØF. Teamets medlemmer utpekes blant eksperter i fagområder med relevans for bekjempelse av dyresykdommer. Medlemsstatene skal innen 1. juni hvert år forelegge Kommisjonen en liste over eksperter som de foreslår utnevnt til medlemmer av beredskapsteamet for neste kalenderår.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøvernedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Deltakelse i Kommisjonens beredskapsteam vil styrke Norges beredskap på dyrehelseområdet, da det gir veterinærer i forvaltningen erfaring i diagnostikk og bekjempelse av alvorlig smittsomme dyresykdommer Norge har begrenset erfaring med da utbruddene er sjeldne eller ligger langt tilbake i tid.

Mattilsynet mener at Norge bør prioritere å finansiere deltakelse i beredskapsteamet da dette vil styrke beredskapen i Norge, og derfor ha positive samfunnsmessige konsekvenser.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering på Form 1 til ESA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/142/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0142

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2007
Frist returnering standardskjema: 04.05.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen