Vet-tiltredelsestraktaten 2003

Kommisjonsvedtak 2007/443/EF av 25. juni 2007 om endring av tillegg B til vedlegg XII til tiltredelsestraktaten av 2003 angående visse virksomheter innen kjøttsektoren i Polen ( Notifisert v/nummer K(2007) 2608)...

Commission Decision 2007/443/EC of 25 June 2007 amending Appendix B to Annex XII to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat sector in Poland (notified under document number C(2007) 2608) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

29.01.2008: Rettsaktens status er endret. Tidsfrist er utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tillegg B til vedlegg XII i tiltredelsestraktaten for 2003 som gir overgangsbestemmelser for visse kjøttvirksomheter i Polen. I henhold til en offisiell erklæring fra polske myndigheter har flere virksomheter gjennomført oppgraderinger av deres virksomhet og tilfredsstiller hygienekravene i EU-lovgivningen. Disse virksomhetene tas ut av listen over virksomheter med overgangsbestemmelser. Enkelte virksomheter har innstilt sin aktivitet og tas av denne grunn også ut av listen.

Merknader 

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/443/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0443

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2007
Frist returnering standardskjema: 18.08.2007
Dato returnert standardskjema: 13.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen