Vet - kjøttimport 3. stat

Kommisjonsvedtak 2007/777 av 29. november 2007 som fastsetter dyre- og folkehelsemessige betingelser og sertifikatmodell for import av visse kjøttprodukter og bearbeidede mager, blærer og innvoller for konsum fra tredjestater, og oppheving av vedtak 2005/432/EF....

Commission Decision 2007/777 of 29 November 2007 laying down the animal and public health conditions and model certificate for imports of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines for human consumption from third countries and repealing Decision 2005/432/EC....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.12.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever vedtak 2005/432/EF, men viderefører de dyre- og folkehelsemessige betingelser som gjelder for import av kjøttprodukter etter forordningene (EF) nr. 852/2004, nr. 853/2004, nr. 854/2004 og direktiv 2002/99/EF. Betingelsene for import skal nå også gjelde for bearbeidede mager, blærer og innvoller som definert i forordning (EF) nr. 853/2004. Helse- og transittsertifikatene er endret etter TRACES modell, og krever en mer detaljert attestering basert på avsenderlandets BSE-status.  

Merknader

Rettsakten krever endring i:

1. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland.

2. Forskrift 31. desember 1998 nr 1474 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt fra tredjeland.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er ikke hørt av næringen.

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/777/EF
Celexnr.: 32007D0777

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen