AI vet

Kommisjonsvedtak 2007/83/EF av 5. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Storbritannia (notifisert ved dokument nummer C(2007) 404)...

Commission 2007/83/EC decision of 5 February 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poyltry in United Kingdom (notified under document number C(2007) 404)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres når den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget i vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i fellesskapet, slik at A- og B-områder i Storbritannia defineres. I A- og B-områder gjennomføres tiltak i hht. vedtak 2006/415/EF. Formålet er å forhindre spredning av aviær influensa til sykdomsfrie deler av fellesskapet.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten er ikke notifiseringspliktig.

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/83/EF
Celexnr.: 32007D0083

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker