AI - vet

Kommisjonsvedtak 2007/99/EF av 14. februar 2007 som endrer vedtak 2005/692/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Korea (notifisert under dokument nummer C(2007) 410)...

Commission decision of 14 February 2007 amending Decision 2005/692/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in South Korea (notified under document number C(2007) 410)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres samtidig med at det trer i kraft i EU

Sammendrag av innhold

Rettsakten har som formål å forhindre spredning av aviær influensa fra Sør-Korea. Rettsakten endrer vedtak 2005/692/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i en rekke tredjeland. Endringen går ut på at visse fjørfeprodukter forbys innført fra Sør-Korea.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsesvedtak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa.

Rettsakten er notifiseringspliktig

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/99/EF
Celexnr.: 32007D0099

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker