AI - vet

Kommisjonsvedtak 2006/521/EF av 25. juli 2006 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa (notifisert under dokument nummer C(2006) 3302)...

Commission decision 2006/521/EC of 25 July 2006 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/733/EC and 2006/7/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza (notified under document number C(2006) 3302)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres samtidig med at det trer i kraft i EU

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/692/EF om beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i tredjeland, slik at:

1) Unntaket om import av fjørfe/fugleprodukter som var produsert før 1. januar 2004, strykes fra rettsakten, fordi produkter fra før denne dato bør være omsatt nå.

2) Forbud mot innførsel av ubehandlete fjær, fjærkomponenter og fugler som ikke er fjørfe, strykes fra rettsakten, fordi forbudene er ivaretatt i egne rettsakter; vedtakene 2006/7/EF, 2005/759/EF og 2005/760/EF.

3) Varigheten av rettsakten forlenges til 31. desember 2007.

Rettsakten endrer varigheten av vedtak 2005/733/EF angående beskyttelsestiltak pga aviær influensa i Tyrkia, til 31. desember 2006.

Rettsakten endrer tittelen på vedtak 2006/7/EF til å angå import av fjær fra alle tredjeland, tidliger angikk det visse tredjeland. Varigheten av vedtak 2006/7/EF forlenges til 31. desember 2006 (forlenget til 30. juni 2007 i vedtak 2006/892/EF).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. februar 2004 nr 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa.

Rettsakten er notifiseringspliktig.

Vurdering

Rettsakten er akseptabel og EØS relevant

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/521/EF
Celexnr.: 32006D0521

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker