Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/7/EF av 14. februar 2007 som endrer enkelte av anneksene til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for atrazin, lamda-cyhalothrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penconazol, pymetrozin, bifentrin og abamektin....

Commission Directive 2007/7/EC of 14 February 2007 amending certain annexes to Council Directive 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of artrazine, lambda-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazole, pymetrozine, bifenthrin and abamectin....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for plantevernmidlene atrazin, lambda-cyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penconazol, pymetrozin, bifentrin og abamectin. Bakgrunnen for å endre verdiene for lambda-cyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penconazol og pymetrozin er at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk.

Langtidseksponeringen for disse stoffene via næringsmidler som kan inneholde rester, er vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer og praksis. Det er tatt hensyn til at abamektin også er et veterinært legemiddel som blir brukt på matproduserende dyr og at det er satt grenseverdier for dette i den sammenheng. For lambda-cyhalotrin, metomyl, linuron og pymetrozin som det er fastsatt ARfD (akutt referansedose) for, er også korttidseksponeringen vurdert. Basert på diettvurderinger, er grenseverdiene satt slik at ARfD ikke blir overskredet.

For artrazin blir grenseverdien i korn satt opp. Dette fordi ny informasjon siden siste vurdering viser at en høyere grenseverdi er trygg for konsumentene. Grenseverdien kan derfor heves.  

Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke resulterer i rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk eller det ikke finnes nødvendige data for å fastsette MRL, skal grenseverdiene settes på deteksjonsgrensen. Dette gjelder for kombinasjonen av noen av stoffene rettsakten omfatter og enkelte næringsmidler. Grenseverdiene er derfor satt på deteksjonsgrensa for disse.

At det er fastsatt midlertidige grenseverdier på fellesskapsnivå, forhindrer ikke at medlemsstatene kan fastsette midlertidige grenseverdier for fenmedifam, linuron, penconazol og mymetrozin for en periode på 4 år. Deretter skal fellesskapsverdiene gjelde.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merkander 

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Følgende stoffer er godkjent til bruk i Norge: lambda-cyhalotrin, fenmedifam, metomyl, penkonazol og abamektin. Linuron skal utfases men er fortsatt tillatt å bruke. Edringene i grenseverdiene for disse stoffene vil ikke få konsekvenser for norsk bruk. Tildig høring er etter dette ansett som overflødig.

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser da de ikke vil føre til endringer i norsk bruk og det ikke er problematisk å overholde grenseverdiene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/7/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2007
Frist returnering standardskjema: 30.03.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2007

Lenker

Til toppen