Vet-overgangsordninger-Bulgaria og Romania

Kommisjonsvedtak 2007/30/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania (notifisert med nummer K(2006) 7028) ...

ommission Decision of 22 December 2006 laying down transitional measures for the marketing of certain products of animal origin obtained in Bulgaria and Romania (notified under document number C(2006) 7028) (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en overgangsordning for omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania. Fra og med 1. januar 2007 skal animalske produkter fremstilt i disse landene omsettes i overenstemmelse med hygienekravene som stilles til virksomheter iht. Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF)nr. 853/2004. 

Vedtaket gjelder for animalske produkter som er fremstilt på virksomheter frem til 31. desember 2006 og der det imidlertid ikke er sikkert at de animalske produktene tilfredstiller kravene i hygienelovgivningen. 

Dette medfører at animalske produkter iht. Rådsforordning (EF) nr. 853/2004 i en overgangsperiode fra 1. januar til 31. januar kan omsettes nasjonalt i Bulgaria eller Romania forutsatt at de er påført et nasjonalt stempel. Likeledes skal produktene ikke omsettes innbyrdes i EU.

Det tillates imidlertid handel fra 1. januar til 31. desember 2007 for animalske produkter som er fremstilt på godkjente virksomheter i Bulgaria og Romania forutsatt at produktene er:

a) merket med et EF identifikasjonsmerke iht. Rådsforordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 5, punkt.1

b) ledsaget av en attest iht. Rådsforordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 14 fra kompetente myndighet i Bulgaria eller Romania om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsvedtak 2007/30/EF.

Merknader 

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett 

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form1

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/30/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2007
Frist returnering standardskjema: 02.03.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen