Biocider

Kommisjonsdirektiv 2006/140/EF av 20. desember 2006 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om inkludering av sulfurylfluorid som et aktivt stoff i Annex I...

Commission Directive 2006/140 of 20 December 2006 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2006/140/EF ble vedtatt 20. desember 2006. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 83/2007 av 6. juli 2007.

Sammendrag av innholdet:

Biocidprodukter brukes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket er gjennomført i Norge gjennom forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljø.

Biociddirektivet har etablert overgangsordninger for aktive stoffer som ble markedsført på EØS-markedet før 14. mai 2000. Disse er omtalt som eksisterende aktive stoffer og de skal vurderes av EØS-landene i prioritert rekkefølge over en tiårsperiode. Forordning 1896/2000 gir frister for identifikasjon og notifikasjon av eksisterende aktive stoffer. For å kunne inngå i vurderingsprogrammet for eksisterende aktive stoffer, måtte stoffene være meldt (notifisert) til Kommisjonen innen 28. mars 2002. Denne fristen ble senere forlenget til 31. januar 2003 gjennom forordning 1687/2002.

På bakgrunn av dokumentasjon om stoffenes egenskaper er det satt opp prioritetslister. Disse listene finnes i vedleggene til forordning 2032/2003 som også gir detaljerte regler for gjennomføring av andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocidprodukter mht. dokumentasjonskrav, tidsfrister, godkjenning av data, evaluering, samarbeid osv. Det er besluttet at stoffer som inngår i rottemidler og treimpregneringsmidler skal vurderes først. Frist for fullstendig søknad for disse stoffene var senest 28. mars 2004. Etter endt vurdering skal det fattes beslutning om hvorvidt det aktive stoffet skal godkjennes for bruk i gitte typer biocidprodukter, og stoffet inkluderes ev i Annex I til direktiv 98/8/EF - biociddirektivet.

Vurdering av det aktive stoffet sulfurylfluorid er gjennomført med Sverige som ansvarlig rapportør. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2006/140/EF opptas stoffet sulfurylfluorid som første aktive stoff i Annex I til direktiv 98/8/EF. Sulfurylfluorid er dermed godkjent for bruk i trebeskyttelsesmidler. Direktiv 2006/140/EF sier også at landene skal ha på plass endringen i nasjonalt regelverk innen utgangen av 2007 og rapportere om dette til Kommisjonen. Oppføringen av sulfurylfluorid i Annex I skal gjelde fra 01.01.2009, og søknad om godkjenning av trebeskyttelsesmidler inneholdende sulfurylfluorid som aktivt stoff skal sendes myndighetene innen samme dato. Eventuelt skal det dokumenteres at det er søkt om godkjenning for tilsvarende produkt i et annet EU-land, og at søknaden om gjensidig godkjenning vil bli sendt. Alle trebeskyttelsesmidler med sulfurylfluorid som aktivt stoff skal være godkjente i henhold til dette direktivet (og biociddirektivet) innen 31.12.2010. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis på følgende betingelser:

  • produktet må kun selges til og benyttes av profesjonelle brukere som har fått opplæring i bruken av det
  • brukere/operatører og andre tilstedeværende beskyttes med egnede risikobegrensende foranstaltninger
  • konsentrasjoner av sulfurylfluorid i troposfæren langt fra forurensningskilder overvåkes. Videre skal innehavere av godkjenning sende inn overvåkningsrapporter til Kommisjonen hvert femte år fra og med 1. januar 2009.

Merknader:

Direktiv 2006/140/EF medfører behov for endringer i biocidforskriften.

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Det fremgår av forskjellige undersøkelser som er foretatt at biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler og som inneholder sulfurylfluorid, oppfyller de aktuelle kravene spesielt med hensyn til anvendelsesformålet som er undersøkt og utførlig beskrevet i vurderingsrapporten. Ved at sulfurylfluorid tas inn i Annex I sikrer man at det i alle medlemsstatene kan gis, endres eller tilbakekalles godkjennelser av biocidprodukter som brukes som trebeskyttelsesmiddel og som inneholder sulfurylfluorid. Samtidig som stoffet godkjennes og kan benyttes i biocidprodukter til trebeskyttelse, knyttes det strenge krav til hvem som kan bruke det, hvordan det skal brukes og overvåkning knyttet til bruken. Dette sikrer en bedre og tryggere bruk både i forhold til folks helse og det ytre miljø.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/140/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32006L0140

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2007
Frist returnering standardskjema: 14.02.2007
Dato returnert standardskjema: 10.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 083/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen