Ingrediensmerking lupin og bløtdyr

Kommisjonsdirektiv 2006/142/EF av 22. desember 2006 om endring av vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, som inneholder listen over ingredienser, som alltid skal finnes på merkingen av næringsmidler....

Commission Directive 2006/142/EC of 22 December 2006 amending Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council listing the ingredients which must under all circumstances appear on the labeling of foodstuffs. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22.12.2006. Nasjonal høring er gjennomført. Det tas sikte på å gjennomføre rettsakten samtidig med at den vedtas i EØS-komiteen, med ikrafttredelse 23.12.07 og overgangstid 23.12 08, som er det samme som EU.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inkluderer bløtdyr og lupin og produkter derav i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF (merkedirektivet). Vedlegg IIIa angir ingredienser som har spesielle krav for merking da de ofte kan utløse allergi.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21.12.1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler(merkeforskriften). Ingrediensene Lupin og bløtdyr blir inlemmet i listen over ingredienser i merkeforskrifens vedlegg IV, som har ekstra strenge krav til merking på grunn av sin evne til å fremkalle allergi.

Sakkyndige instansers merknader

Problemstillinger knyttet til Lupin er diskutert i Allergiforum, hvor Mattilsynet deltar sammen med representanter fra bransjeorganisasjoner, brukerorganisasjoner, helsevesen, matindustri, dagligvarebransjen. Det er derfor kjent i flere miljøer at det er spilt inn forslag til endringer i merkeforskriftens vedleggsliste over allergene ingredienser. Vi har tett og god dialog med bransjen om allergi, og øvrig høring har på dette tidspunkt derfor ikke vært ansett nødvendig. Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Mattilsynet anseer rettsakten som relevant og akseptabel. Den gjør allergikere bedre i stand til å unngå helsefarlige reaksjoner.

I tillegg til at Norge i mange år har jobbet for å få inn bedre merking av allergener, har Norge i forhold til denne konkrete endringen jobbet aktivt gjennom å spille inn forslag til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om å tilføye lupin til allergilisten til merkedirektivet. Bakgrunnen er at det  var registrert flere tilfeller i allergimelderegisteret av reaksjoner på lupin spesielt fra peanøttallergikere. Dette er til dels alvorlige reaksjoner og det er derfor viktig at lupin blir inkludert. Lupin brukes i økende grad i mel på grunn av gode bakeegenskaper. Astma og allergiforbundet, behandlings og forskningsinstitusjoner har flere ganger tatt opp problemstillingen knyttet til lupin i Allergiforum hvor Mattilsynet deltar sammen med andre interesssentgrupper. Forslaget antas å gi noen økte kostnader for industrien knyttet til trykking/endring av merkingen på emballasjen. Lang overgangstid vil redusere disse kostnadene. Forøvrig gjelder generelle problemstillinger om at det er viktige med like merkeregler da ulike merkeregler vil kunne skape handelshindringer. 

Andre opplysninger

Endringen er ikke spesielt drøftet med de nordiske land, da denne direktivendringen følger en prosedyre spesielt for merking av allergene ingredienser og arbeidet med listen foregår i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og ikke via arbeidsgrupper.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/142/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/13/EF
Celexnr.: 32006L0142

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2006
Frist returnering standardskjema: 16.02.2007
Dato returnert standardskjema: 14.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen