Vet-AI

Kommisjonsvedtak 2007/25/EF av 22. desember 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa og forflytninger av burfugl i følge med eier, inn i Fellesskapet (notifisert under dokument nr. C(2006) 6958)...

Commission decision as regards certain protection measures in relation to highly patogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community (notified under document number C(2006) 6958)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres når den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter vilkår for innførsel av burfugl fra tredjeland i følge med eier og erstatter vedtak 2005/759/EF som omhandlet det samme. Erstatningen medfører følgende endringer: Vedtaket gjelder ikke ved innførsel fra Kroatia, jf art 3. Videre er det ikke lenger eksplisitt krav om at helsesertifikatet skal inneholde en passus som sier at innførselen er i overensstemmelse med vedtaket.

Merknader

Rettsakten krever endring i "forskrift 23. januar 2006 nr 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland". Endring fastsatt 15. juni 2007.

Ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten ble notifisert ESA 28. juni 2007.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/25/EF
Celexnr.: 32007D0025

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.06.2007

Lenker