Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1805/2006 av 7. desember 2006 som endrer vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastesettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, for tiamfenikol, fenvalerate og meloxicam...

Commission Regulation (EC) No 1805/2006 of 7 December 2006 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards thiamphenicol, fenvalera...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU-kommisjonen 7. desember 2006, og ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007. Rettsakten ble gjennomført ved endring av forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, fastsatt 18.09.2007.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1805 omhandler: Tiamfenikol  som er et bredspektret antibiotika beslektet med kloramfenikol i gruppen florfenikoler. Substansen er nå oppført på vedlegg I til forordning (EF) nr. 2377/1990 for alle matproduserende dyr for fett, muskel, lever, melk og nyre med unntak av fjørfe som produserer egg til humant konsum. For svin og fjørfe gjelder fastsatt MRL(maximum residue limit) for fett, skinn og fett i naturlige proporsjoner. Fastsatte MRL for fett, lever og nyre gjelder ikke for fisk. For fisk gjelder MRL for muskel og skinn i naturlige proporsjoner. Fenvalerat  er et parasittmiddel i gruppen pyretroider som er oppført på vedlegg III for storfe med midlertidig MRL for muskel, fett, lever, nyre og melk. Midlertidig MRL utløp 1. juli 2006. Fenvalerat er nå overført til Vedlegg I for storfe, med fastsatt MRL for muskel, fett, lever, nyrer og melk.  Meloxicam  er en anti-inflammatorisk substans som er oppført på vedlegg I for storfe, svin og hest med fastsatt MRL for muskel, lever, nyre og melk (storfe). Kanin og geit er nå i tillegg oppført på vedlegg I med fastsatt MRL for muskel, lever, nyre og melk (geit).  

Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatt grenseverdi med hensyn til rester.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos Kjøttbransjens landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri - og havbruksforeningens landsforening, Tine, Statens legemiddelverk og Norges veterinærhøgskole. Ingen merknader er mottat.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1805/2006
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32006R1805

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2006
Frist returnering standardskjema: 19.01.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 080/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.06.2007
Høringsfrist: 10.09.2007
Frist for gjennomføring: 18.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen