Økologi - bruk av plantevernmiddelet metaldehyd

Kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2007 av 10. juli 2007 om endring av vedlegg II, B til Rådsforordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 807/2007 of 10 July 2007 amending Annex II, B to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production and indications reffering thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.07.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten gjeninnfører metaldehyd på listen over tillatt brukte plantevernmidler i økologisk landbruksproduksjon. Stoffet tillates brukt fram til 31. mars 2008.

Metaldehyd benyttes mot snegler, og tillates bare brukt i feller. Stoffet var oppført på listen over tillatt brukte plantevernmiddel (forordning (EØF) nr. 2092/91, vedlegg II, B, 1) fram til 31. mars 2006, men gikk da ut. Muligheten til å bruke metaldehyd var allerede forlenget en gang i 2002.

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften). Rettsakten vil ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge, da plantevernmiddelet metaldehyd ikke er godkjent i Norge.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Forslaget til ny rettsakt har blitt diskutert med fagfolk i Bioforsk og Debio, som var mot at metaldehyd igjen tillates brukt i økologisk produksjon. Rettsakten har ikke vært på en formell høring.

Vurdering

Norske myndigheter har argumentert mot at metaldehyd igjen skal tillates brukt på alle møtene hvor saken har blitt diskutert. De norske faginstansene som har uttalt seg om spørsmålet har også gått mot en gjeninnførsel av stoffet. Bruk av kjemisk-syntetiske plantevernmiddel i økologisk produksjon er svært uheldig i forhold til omdømmet og forbrukerinteresser. En del land, særlig i Sør-Europa, argumenterer med at stoffet er helt nødvendig og at det ikke finnes alternativer. Rettsakten tillater imidlertid bare bruk av middelet ut mars 2008, og Kommisjonen har gitt klart uttrykk for at det ikke vil bli aktuelt å forlenge muligheten for bruk av stoffet utover dette.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 807/2007
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32007R0807

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.08.2007
Frist returnering standardskjema: 20.09.2007
Dato returnert standardskjema: 13.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker