Vedtak etter TSE-forordningen

Kommisjonsvedtak 2007/411/EF av 14. juni 2007 som gjelder forbud mot markedsføring av produkter uavhengig av bruk fra storfe født og oppfostret innen Det forente kongerike før 1. august 1996 og som gjelder unntak fra visse kontroll- og utryddelsestiltak i forordning (EF) nr. 999/2001 (TSE-forord...

Commission Decision 2007/411/EC of 14 June 2007 prohibiting the placing on the market of products derived from bovine animals born or reared within the United Kingdom before 1 August 1996 for any purpose and exempting such animals from certain control and eradication measures laid down in Regulat...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.07.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er rettet mot Det forente kongerike (Storbritannia og Nord-Irland). Den viderefører et forbud mot markedsføring av produkter av storfe født og oppfostret/oppdrettet i Det forente kongerike før 1. august 1996. Det er gjort unntak for skinnet fra disse dyrene. Alle andre biprodukter fra dyrene skal klassifiseres som kategori 1 i følge forordning (EF) nr. 1774/2002.  

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/411/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/999/EF
Celexnr.: 32007D0411

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 16.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker