Endring av direktivet for vektreduksjon

Kommisjonsdirektiv 2007/29/EF av 30. mai 2007 om endring av direktiv 96/8/EF som omhandler merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon....

Commission Directive2007/29/EC of 30 May 2007 amending Directive 96/8/EC as regards labelling, advertising or presenting foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Direktivet ble diskutert og vedtatt på møtet i SCFCAH, Section on General Food Law, den 19. mars 2007. Norge var tilstede på dette møtet, og var enig i beslutningen under forutsetning av at kriteriene i artikkel 13 i ernærings- og helsepåstandsforordningen blir oppfylt. Direktivet er datert 30. mai 2007, og publisert i OJ den 31.5.2007.

Ernærings- og helsepåstandsforordningen (1924/2006) vil gjelde fra 1. juli 2007 i EU, samme dato som direktiv 2007/29/EF vil tre i kraft i EU.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av bestemmelsene om bruk av påstander i merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon. Denne endringen kommer som følge av at det innføres en ny ernærings- og helsepåstandsforordning.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 1. oktober 1998 nr. 949 om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon. Bestemmelsene for merking og markedsføring m.v. av slike produkter er gitt i § 5, der siste ledd lyder: "Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av produktene å gi opplysninger om hvor rask eller hvor stor vektreduksjon som kan forventes, eller at produktene gir redusert sultfølelse eller økt metthetsfølelse." Siste del av dette ledd må tas ut av forskriften, da ernærings- og helsepåstandsforordningen vil bestemme kriteriene for bruk av slike påstander. Siste ledd av § 5 vil da lyde: "Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av produktene å gi opplysninger om hvor rask eller hvor stor vektreduksjon som kan forventes."

Denne endringen vil ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser, da det som følge av forskriftsendringen vil åpnes for at nevnte påstander kan brukes for disse produktene, men da under forutsetning av at kravene i ernærings- og helsepåstandsforordningen (1924/2006) blir oppfylt. 

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og liketillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Uetnriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Rettsakten har ikke vært ute på høring, da endringen ansees som liten og ikke ansees som en ulempe for industrien. Endringen i denne forskriften ble nevt på Mattilsynets åpne møte om ernærings- og helsepåstandsforordningen den 14.05.07.

Vurdering

Mattilsynet er enig i at Forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon endres, slik at det vil bli tillatt å bruke påstander om redusert sultfølelse eller økt metthetsfølelse i merking eller markedsføring av slike produkter, under forutsetning av at bestemmelsene i ernærings- og helsepåstandsforordningen blir oppfylt.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Endring av forskrift 1. oktober 1998 nr. 949 om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon bør tre i kraft samme dato som nevnte forordning. Dette fordi endringen i forskriften gjelder bruk av påstander i merking og markedsføring som ikke lenger skal reguleres i nevnte forskrift, men av ernærings- og helsepåstandsforordningen. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/29/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/8/EF
Celexnr.: 32007L0029

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 23.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2007

Lenker

Til toppen