Fôr-tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2007 om godkjenning av gjæringsproduktet Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 537/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning av et gjæringsprodukt, Aspergillus oryzae ( NNRL 458) ( Amaferm) fra firma Trouw Nutrition BV som tilsetningsstoff i fôr for melkekuer.Tilsetningsstoffet er satt i kategorien " Zootekniske tilsetningsstoffer" og i den funksjonelle gruppen " Fordøyelsefremmende stoffer" med identifikasjonsnummer 4a2.

Godkjenning er gitt fram til 5.6.2017.

EFSA konkluderte med at gjæringsproduktet ikke har skadelig virkning på dyrs og menneske helse eller på miljø. Amaferm har positiv effekt på melkekuers ytelse. Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelse om godkjenning og i henhold samme forordningen er det satt krav til analysemetoden og EU-referanselaboratorium.

Vurdering av preparatet viser at betingelser for godkjenning er oppfylt og at bruken av preparatet godkjennes, jf. artikkel 5 i forordningen (EF) nr. 1831/2003.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Saken vil bli forelagt bransjen i forbindelse med høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.  

Vurdering

Mattilsynet finner rettsaket relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 537/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0537

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2007
Frist returnering standardskjema: 05.07.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 151/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen