Fôr-tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007 av 7. juni 2007 om godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 634/2007 of 7 June 2007 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/ EØS- landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôr for alle arter.  Produktet er selenberiket gjær, inaktivert, satt i kategorien " tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper" med identifikasjonsnummer 3b8.11.

Godkjenning er gitt fram til 28.6.2017.

EFSA konkluderte i sin uttalelse av 5. desember 2006 at selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 verken har skadelig virkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljø. Bruk av dette preparatet kan betraktes som en kilde til biotilgjengelig selen og preparatet oppfyller kriteriene for å være et tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper for alle arter. Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelse om godkjenning og i henhold til denne forordningen er det satt krav til analysemetoden og EU- referanselaboratorium.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Saken vil bli forlagt bransjen i forbindelse med høring.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 634/2007
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32007R0634

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 13.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen