Kommisjonsforordning 375/2007 og 376/2007

Kommisjonsforording (EF) nr. 375/2007 30. mars 2007 om endring i forordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produks...

Commission Regulation (EC) No 375/2007 of 30 March 2007 amending Regulation (EC) No 1702/2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production orga...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.06.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordninger (EF) nr. 375/2007 og nr. 376/2007 ble vedtatt 30. mars 2007, kunngjort i Official Journal 4. april 2007 og trådte i kraft innen EU 5. april 2007.

Sammendrag av innhold

Slik kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 opprinnelig lød skulle luftfyktighetsbevis eller særskilt flygetillatelse (permit to fly) til luftfartøy som omfattes av det EØS- rettslige flysikkerhetsregelverket vært utstedt i tråd med reglene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 innen 28. mars 2007. Dette forutsatte at det Europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) innen samme frist hadde typegodkjent den enkelte fartøytypen. Det viste seg imidlertid at tiden som ble stilt til disposisjon for EASA, altså perioden 28. september 2003 (dato da nevnte forordning trådte i kraft) til 28. mars 2007 ble for kort. Konsekvensen av dette var at en risikerte at eiere/opertører av luftfartøy som ikke hadde fått nødvendig typegodkjenning og dermed også luftdyktighetsbevis i utgangspuntet skulle nektes å operere fartøyet. Dette villle være særlig urimelig for eiere/opertører hvis luftfartøy hadde fått luftdyktighetsbevis og registreringsbevis før 28. september 2003 idet disse på registreringstidspunktet ikke kunne forutse operasjonsnekt etter 28. mars 2007.

Formålet med kommisjonsforordning (EF) nr. 375/2006 er blant annet å sikre like konkurransevilkår for eier/operatør av luftfartøy hvis luftfyktighets- og registreringsbevis ble utstedt før kommisjonsforordning 1702/2003 trådte i kraft ( 28. september 2003) og som EASA ikke har rukket å typegodkjenne som for eier/operatør av luftfartøy som EASA har rukket å typegodkjenne. Dette gjøres ved at EASA gis utvidet frist frem til 28. mars 2008 for å utstede typegodkjenning, med en viss mulighet for forlengelse med ytterligere 18 måneder, jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 375/2006 artikkel 1 som angir ny artikkel 2 c i kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 375/2007 innebærer videre at vedlegget (Part 21) til kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 tilføyes et nytt kapittel (subpart) P i både del A (regler rettet mot de private) og del B (regler rettet mot de nasjonale luftfartsmyndighetene). Nytt kapittel P fastsetter detaljerte materielle og prosessuelle  regler for utstedelse av særskilt flygetillatelse (permit to fly). Reglene er av teknisk karakter og etterlater lite rom for skjønn. Derfor er det vanskelig å gi en kort og presis fremstilling. Et sentralt moment et at det nå kun er registerstaten som skal utstede særskilt flygetillatelse (permit to fly). Tidligere måtte alle stater som luftfarten skulle finne sted i, gi slik tillatelse. Regelendringen innebærer i så måte en forenklig av systemet for eierne/opertørene og er i tråd med et uttalt formål med  rådsforordning (EF) nr. 1592/2002.

Rådsforordning (EF) nr. 1592/2002, kommisjonsforordninger (EF) nr. 1702/2003 og 2042/2003 utgjør per i dag det EØS- rettslige flysikkerhetsregelverket. Det er en nær innbyrdes sammenheng mellom rettsaktene, særlig mellom 1702/2003 og 2042/2003. Endringer i en av disse rettsaktene medfører ofte behov for endringer i de øvrige. Endringene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 utløser i dette tilfelle at det må finne sted endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 376/2007 fastsetter endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. Endringene gjenspeiler at det er innført et nytt kapittel P i kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003.

Merknader

  • Kommisjonsforordning 375/2007 er fastsatt i medhold av Romatraktaten art. 80(2), og i medhold av forordning 1592/2002. Tilsvarende gjelder Kommisjonsforordning 376/2007.
  • Kommisjonsforordning 1702/2003 er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 461 24. mai 2005 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).
  • Kommisjonsforordning 2042/2003 er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 462 24. mai 2005 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
  • På bakgrunn av nevnte forhold må både sertifiserings- og vedlikeholdsforskriften endres. For Luftfartstilsynet innebærer endringen at det må utarbeides nye prosedyrer for utstedelse av særskilt flygetillatelse (permit to fly). Ut over dette antas ikke kommisjonsforordning 375/2007 og Kommisjonsorordning 376/2006 å få administrative eller økonomiske konsekvenser, verken for private aktører eller offentlige myndigheter. 

Vurdering

 Det antas uproblematisk å innlemme kommisjonsforordninger (EF) nr. 375 og 376/2007 i EØS- avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0375/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0375

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.04.2007
Frist returnering standardskjema: 16.05.2007
Dato returnert standardskjema: 20.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 090/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen