Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/28/EF av 25. mai 2007 som endrer enkelte av vedleggene til rådsdirektivene 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleic hydrazid, metalaksyl-M og trifloxystrobin....

Commission Directive 2007/28/EC of 24 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M and trifloxystrobin. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 26. november 2007 og ta i bruk de nye grenseverdiene fra 27. november 2007.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2007.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for plantevernmidlene azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleisk hydrazid, metalaksyl-M og trifloksystrobin. Bakgrunnen for å endre verdiene er at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk av disse stoffene. Langtidseksponeringen via næringsmidler som kan inneholde rester av disse stoffene er vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer og praksis. For klorfenapyr, folpet og lambda-cyhalotrin som det er fastsatt akutt referansedose (ARfD) for, er den akutte eksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester vurdert. Basert på inntaksvurderinger, er grenseverdiene fastsatt slik at ARfD ikke blir overskredet.

Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke gir rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk, det ikke finnes nødvendige data for å fastsette MRL's eller når bruk i tredjeland gir rester på produkter som kan bli omsatt i EØS-området ikke er understøttet av nødvendige data, skal grenseverdiene settes på deteksjonsgrensen. Dette gjelder for noen av stoff/næringsmiddelkombinasjonen i dette direktivet.

Merknader  

Rettsakten krever endring i forskrift 21 desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Følgende stoffer er godkjent i Norge: Azoksystrobin, iprodion, lambda-cyhalotrin, metalaksyl-M og trifloksystrobin. Endringene i grenseverdiene for disse stoffene vil ikke medføre konsekvenser for norsk bruk.

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser da de ikke vil føre til endringer i norsk bruk og det ikke er problematisk å overholde grenseverdiene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/28/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 23.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2007

Lenker

Til toppen