TSI-styring, kontroll og signal for konvensjonelle

- Kommisjonsvedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog - Kommisjonsvedtak 2006/860/EC om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder f...

- Commission decision of 28 March 2006 concerning the technical spesification for interoperability relating to the control-command and signaling subsystem of the trans-European conventional rail system - Commission Decision of 7 November 2006 concerning a technical specification for interoperabi...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsbeslutningen 2006/679/EC ble vedtatt og notifisert til EU-landene 28. mars 2006, og ble publisert i Official Journal (OJ) 16. oktober 2006. Beslutningen trådde i kraft seks måneder etter notifiseringen.

Kommisjonsbeslutningen 2006/860/EC ble fattet 7. november 2006, publisert i Official journal 7. desember 2006, og trådde i kraft ved notifisering til medlemslandene.

Kommisjonsbeslutningen 2007/153/EC ble fattet 6. mars 2007, publisert i Official journal 7. mars 2007, og trådde i kraft ved notifisering til medlemslandene.

Kommisjonsvedtakene er implementert gjennom følgende forskrifter:

forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal)

forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Forskriftene ble kunngjort i Norsk Lovtidend 2. november 2007 og trådte i kraft straks.

Med bakgrunn i direktivet 2001/16/EC om interoperabilitet i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet, implementert i norsk rett i forskrift 10. april 2006 nr. 411 om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften), skal Kommisjonen foreslå rettsakter som skal fastsette tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet/samtrafikkevne (TSI) i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem.

Kommisjonsbeslutning 2006/679/EC, om tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet (TSI) på det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet med hensyn om trafikkstyring, togkontroll og sig­nalering i (CR TSI CCS) ble vedtatt av Kommisjonen og notifisert til EU-landene 28. mars 2006 og publisert i Official Journal (OJ) 16. oktober 2006. Beslutningen erstatter tidligere Kommis­jons­bes­lut­ning 2004/447/EC, som er implementert i forskrift 9.februar 2005 nr.117 om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane.

Kommisjonsbeslutningene 2006/860/EC ble pub­li­sert i Official Journal L 342 7. desember 2006 og 2007/153/EC ble publisert i Official Journal L 67, 7. mars 2007, begge om revisjon av anneks A til CR TSI CCS (2006/679/EC). 2006/860/EC innebærer at spesifikasjonene for ERTMS/ETCS på høyhastighetsjernbane og konvensjonell jernbanen er identiske. 2007/153/EC er en oppgradering av ERTMS/ETCS til versjon 2.3.0.

Bakgrunn

Hvert land i Europa har bygget opp sine egne trafikkstyrings-, togkontroll- og signalsystemer, og derav også trafikkeringsregler, på sine jernbanenett. Dette utgjør både en teknisk og en opera­sjo­nell hind­ring for samtrafikk mellom landene. Manglende internasjonal stan­dar­di­sering gir også høyere investerings- og driftskostnader for disse signalanleggene og for det rullende materiellet (lo­ko­mo­tiver og persontogsett) som er tilpasset de respektive signalanleggene. For å legge til rette for en effektiv trafikkflyt i det euro­peiske konvensjonelle jernbanenett er det helt avgjørende å har­mo­ni­sere trafikkstyrings-, togkontroll- og signalsystemer i Europa. Kom­misjons­beslut­ningen spesi­fiserer et nytt felles europeisk systemet for trafikkstyring, togkontroll og signalering, ERTMS/­ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System). Ut­bygg­ing av ERTMS/ETCS vil også innebære en standardisering av ombordutrustning i loko­mo­ti­ver, person­tog­sett, selvdrevene arbeidsmaskiner og lignende. Dette antas å ville bidra til et mer effektivt annenhåndsmarked for materiellet.

Et eksempel på dagens problem­stil­ling er «Thalys-togene» som trafikkerer Paris/Brussel/ Amsterdam og Paris/Köln. Disse togene er utstyrt med om­bord­utrustning for å håndtere 7 ulike tog­kontroll­sys­temer. Dette er kost­nads­drivende både ift. investering i togsett, og ift. drift og ved­likehold og senere opp­grader­ing av systemene. I tillegg medfører det en unødvendig operasjonell risiko og sikkerhetsrisiko for internasjonal trafikk.

Sammendrag av innhold

TSIens hovedmål er å spesifisere en felleseuropeisk teknologisk og funksjonell plattform for fram­tidens trafikkstyrings-, togkontroll- og signalsystemer, slik at togene kun trenger om­bord­ut­rust­ning for ett system for å trafikkere i Europa. Tilsvarende vil togfører kun måtte forholde seg til ett felleseuropeisk signalsystem. ERTMS er delt inn i tre implementeringsnivåer som bygger på hverandre: Nivå 1 innebærer at signalinformasjon overføres til toget via balliser i sporet, dvs. med bestemte sjekkpunkter, utvendig (ift. toget) signalering langs sporet vil bli opprettholdt (nivå 1 er det som i dag ligger nærmest de eksisterende systemene i Norge), Nivå 2 innebærer at all kom­mu­ni­ka­sjon skjer over GSM-R-nettet direkte til toget, hvor toget har et display i førerkabinen som viser relevante trafikkstyringssignaler og de fysiske lyssignalene langs sporet kan fjernes; Nivå 3 inne­bære at jernbanene får en dynamisk/flytende blokkinndeling (dvs. «blokkinn­delin­gen» avhenger av avs­tan­den mellom togene og togenes hastighet, og ikke av den fysiske/logiske opp­delin­gen av sporet i blokker), nivå 3 er pt. ikke ferdig utviklet. Fra og med ERTMS nivå 2 vil det bli etablert felleseuropeiske operasjonelle regler (trafikkregler m.v.). TSIen omfatter både markutrustning og ombordutrustning.

I henhold til Kommisjonsbeslutningen art. 3 skal medlemsstatene utarbeide en nasjonal imp­le­men­terings­plan for TSIen iht. kriteriene i vedleggets kap.7. Implementeringsplanen skal oversendes Kom­misjonen senest ett år etter ikrafttredelse av TSIen. Basert på de nasjonale implemen­terings­planene skal Kommisjonen lage et utkast til en «EU master plan».

I henhold til Kommisjonsbeslutningen art. 4 pålegges medlemsstatene å opprettholde sine eksi­ster­ende systemer inntil ERTMS/ETCS er utbygd uten å gjøre funksjonelle endringer i systemet eller endringer i grensesnitt, med unn­tak av endringer som er nød­ven­dige av hensyn til sikkerheten. For Norge omfatter dette ATC systemet Ebicab 700.

I henhold til Kommisjonsbeslutningen art. 5 pålegges medlemsstatene og utvikle en «Specific tran­s­mis­sion module» (STM) som skal gjøres tilgjengelig for jernbaneforetakene. STMen skal gjøre det mulig for togsett ut­rus­tet med ERTMS/ETCS å trafikkere infrastruktur som er utrustet med nasjonal ATC.

2007/153/EC, beskriver endringer i Anneks A både i 2006/860/EC og 2006/679/EC. Endringen om­fatter oppdatering av systemkravspesifikasjonene (SRS) for ERTMS/ETCS til versjon 2.3.0. Opp­dater­ingene omfatter i hovedsak programvareendringer.

Merknader

Det norske jernbanenettets forbindelse til Europa går via Sverige. Sverige er i ferd med å iverk­sette utrulling av ERTMS/ETCS. Botniabanen utbygges med ERTMS nivå 2 og skal ferdigstilles i 2010. Videre har det svenske Banverket utarbeidet en imp­le­men­terings­plan for baner/strekninger som sig­nal­messig skal fornyes i perioden 2010-2030. Jern­bane­verket og Banverket har et nært sam­arbeid om ERTMS/ETCS som framtidig system for både Norge og Sverige. Samarbeidet omfatter ut­vek­sling av planer og kompetanse for implementering av ERTMS/­ETCS, tilpasning av ERTMS/ECTS ombordutrustning i tog, og utvikling av over­settings­modul - STM.

Den funksjonelle betydningen av opp­dater­in­gen i 2007/153/EC innebærer at en del funksjonalitet som er i dagens ATC i Norge erstattes av og ivaretas på en bedre måte i ERTMS/ETCS, endringene ventes for øvrig ikke å ha noen vesentlig betydning for norsk posisjon ift. ERTMS/ETCS og 2006/679/EC. Kommisjonsbeslutning 2006/860/EC vil på det nåværende tidspunkt ikke få noen konsekvenser for Norge ettersom det pr i dag ikke finnes høyhastighetsbaner i Norge.

Gjeldende norsk regelverk

Kommisjonsbeslutningen erstatter tidligere beslutning 2001/260/EC som i Norge er implementert i forskrift 9.februar 2005 nr.117 om etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane.  

Kommisjonsbeslutningen vil på sikt, når ERTMS/ETCS tas i bruk i Norge, medføre behov for tilpassninger i forskrift 4. desember 2001 nr. 1335 om trafikkstyring og togframføring på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (togframføringsforskriften) og i forskrift 4. desember 2001 nr. 1336 om signaler og skilt på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (signalforskriften). Togframføringsforskriften og signalforskriften er under revisjon, og ny forskrift om trafikkregler for jernbanen er forventet å bli vedtatt i desember 2007 med ikrafttredelse 1. januar 2009.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordningen har vært forelagt Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn. Jernbaneverkets og Statens jernbanetilsyns synspunkter og merknader er i hovedsak innarbeidet i dette notatet.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/679/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0679

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.03.2007
Frist returnering standardskjema: 18.04.2007
Dato returnert standardskjema: 15.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.11.2007

Lenker

Til toppen