Vet-grensekontrollstasjoner

Kommisjonsvedtak 2007/276/EF av 19. april 2007 som endrer vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF med hensyn til listen over grensekontrollstasjoner...

Commission Decision 2007/276/EC of 19 April 2007 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og ble vedtatt i EØS-komitèen 7. desember 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner i EU. Nye grensekontrollstasjoner i Polen og Sverige er tilføyd og grensekontrollstasjoner i Danmark og Storbritannia er fjernet fra listen. I tillegg er listen oppdatert med hensyn til hvilke produktkategorier de listeførte grensekontrollstasjonene er godkjent for. For å forenkle referansene og harmoniseringen med kodene i Traces-systemet er de to første sifferne i Animo-koden, som identifiserer den enkelte grensekontrollstasjon, erstattet med ISO-kode for det enkelte medlemsland.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjoner om oppdatert liste over godkjente grensekontrollstasjoner og Traces-koder i EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/276/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0276

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2007
Frist returnering standardskjema: 16.05.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker