Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 703/2007 av 21. juni 2007 som endrer vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for dihydrostreptomycin og streptomycin...

Commission Regulation (EC) No 703/2007 of 21 June 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Dihydrostreptomycin and Stre...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU- kommisjonen 12. juli 2007, og ble innlemmet i EØS - avtalen 7. desember 2007. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, fastsatt 10. desember 2007.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 703/2007 omhandler: Dihydrostreptomycin, som er et antibiotika i gruppen aminoglykosider, er oppført i vedlegg I for drøvtyggere og svin. Det er nå fastsatt grenseverdier for muskel, fett, lever og nyre for kanin som derfor kan inkluderes i vedlegg I. Streptomycin er et antibiotika i samme gruppe som dihydrostreptomycin. Disse to stoffene vurderes så like at grenseverdiene for kanin også skal gjelde for streptomycin. I tillegg utvides bruksområdet til å gjelde alle drøvtyggere samt svin på lik linje med dihydrostreptomycin. Det hadde før kun godkjente grenseverdier for sau og storfe.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Ved gjennomføring av foreliggende forordning må forskriften endres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, kjøttbransjens landsforening, landbrukssamvirkets felleskontor, fagsenteret for fjørfe, fiskeri og havbruksforeningens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole. Statens legemiddelverk informerte om at vi har dihydrostreptomycin i kombinasjon i injeksjonsvæsker, intramammarier og uteritorier med markedsføringstillatelse i Norge. Det er ingen preparater med streptomycin som har markedsføringstillatelse i Norge. Ekstrapoleringene som er gjort for streptomycin er et ledd i CVMPs policy og er i tråd med gjeldende praksis.

Rettsakten har vært behandlet av spesialutvalget for næringsmidler.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 703/2007
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32007R0703

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2007
Frist returnering standardskjema: 03.08.2007
Dato returnert standardskjema: 03.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 155/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.08.2007
Høringsfrist: 26.09.2007
Frist for gjennomføring: 10.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2007

Lenker

Til toppen