Vet - tiltredelsen - Registrering av verpehønsbese

Kommisjonsdirektiv 2006/83/EF angående anvendelsen av direktiv 2002/04/EF, om registrering av verpehønsbesetninger, i forbindelse med Bulgarias og Romanias tiltreden til den europeiske union....

Commission Directive 2006/83/EC of 23 October 2006 adapting Directive 2002/4/EC on the registration of establishments keeping laying hens, covered by Council Directive 1999/74/EC, by reason of the accession of Bulgaria and Romania ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.07.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettakten gjelder tilpasning i direktiv 2002/4 EF om registrering av besetninger med verpehøns som er omfattet av direktiv 1999/74/EF om minimumsbestemmelser for beskyttelse av verpehøns. Tilpasningen skyldes at Romania og Bulgaria blir tatt opp som nye medlemsstater i EU.

Direktiv 2002/4/EF pålegger medlemsstatene å innføre et system for å registrere alle verpehønsbesetninger som omfattes av direktiv 1999/74/EF. Formålet med en slik registrering er å ha et system for å spore egg som markedsføres for konsum. Det kreves spesielle data for denne registreringen som navn og adresse på eier, virksomhetens adresse, type produksjon og kapasitet. Hver besetning skal tildeles et spesielt nummer som skal bestå av et siffer for produksjonmetode etterfulgt av koden for medlemslandet og et spesifikt identifiseringsnummer fastsatt av medlemsstaten. Hver medlemsstat har sin kode med bokstavforkortelse (to bokstaver). Tilpasningen går ut på å tilføye Romania og Bulgaria som medlemsstater med sine respektive bokstavkoder.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av regelverk. Norge har allerede innført et register over verpehønsbesetninger som skal sikre sporbarhet på egg som markedsøres for konsum. 

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/83/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/04/EF
Celexnr.: 32006L0083

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.07.2007
Frist returnering standardskjema: 13.07.2007
Dato returnert standardskjema: 13.07.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker