Gjødsel

Forordning (EF) nr. 162/2007 av 19. februar 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel vedrørende endring av vedlegg I og IV når det gjelder teknisk utvikling...

Commission Regulation 8EC) No 162/2007 of 19 February 2007 amending Regulation (EC9 No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting annexes I and IV thereto to technical progress...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endring i tabell E.1.4. vedrørende jern. Det er endring både i punkt 4 (b) om jernchelat og 4(c) om oppløsning av jerngjødsel.

Det bestemmes at minst 50 % av det vannoppløselige jernet skal være chelatert med de tillatte chelatdannerne. Videre er det et krav at en tillatt chelatdanner kun kan nevnes i typebetenelsen, hvis den chelaterer minst 1% av det vannoppløselige jern. Det er også et krav om at det refereres til europeiske standarder.

Vedlegg IV inneholder detaljerte beskrivelser av de analysemetoder, som skal benyttes til måling av næringsstoffinnholdet i EF-gjødsel. For å få korrekte analyseverdier må disse beskrivelsene endres. 

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel.

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppemøter og er i kontakt med berørte parter. Rettsakten har ingen økonomisk administrative konsekvenser hverken for private eller myndigheter i Norge. Produktene denne endringen i rettsakten omfatter er ikke til salgs i Norge. Dette omhandler bladgjødsel til sitrusproduksjon. Slik produksjon finnes ikke i Norge og det er derfor heller ikke noe marked for slike produkter her i landet.

Sakkyndiges instansers merknader/høringsuttalelser:

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 162/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0162

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2007
Frist returnering standardskjema: 04.04.2007
Dato returnert standardskjema: 08.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 106/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.03.2008
Høringsfrist: 14.04.2008
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 15.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.04.2008

Lenker

Til toppen