Godkjenning av fôrvarevirksomheter

Kommisjonsforordning (EF) nr 141/2007 av 14. februar 2007 om krav om godkjenning i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 om fôrvarevirksomheter som produserer eller omsetter tilsetningsstoff til fôr i kategorien koksidiostatika og histomonostatika...

Commission regulation (EC) No 141/2007 of 14. February 2007 concerning a requirement for approval in accordance with Regulation (EC) No 183/2005 of European Parliament and of the Council for feed business establishments manufacturing or placing on the market feed additives of the category coccidi...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten er en tilføyelse til forordning (EF) nr 183/2005, fôrhygieneforordningen. Den stiller krav om at fôrvarevirksomheter som omfattes av forordning (EF) nr 183/2005 og som produserer eller omsetter tilsetningsstoff til fôr i kategorien koksidiostatika eller histomonostatika, skal godkjennes av kompetent myndighet i samsvar med krav i fôrhygieneforordningen.

Virksomheter som ikke har godkjenning for å produsere eller omsette tilsetningsstoffene koksidiostatika og histomonostatika etter nasjonalt regelverk når forordning (EF) nr. 141/2007 trer i kraft, omfattes av en overgangsordning. Den åpner for at virksomhetene kan fortsette sine aktiviteter inntil kompetent myndighet har mottatt deres søknad, og gitt godkjenning etter forordningen.

Virksomheter som er godkjent etter direktiv 95/69/EF tilfredsstiller allerede kravene i forordning (EF) nr 141/2007.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. Norske fôrvarevirksomheter som omfattes av forordning (EF) nr 141/2007 er allerede godkjent etter direktiv 95/69/EF, og trenger således ingen ny godkjenning. Virksomheter som har startet opp og ennå ikke har søkt godkjenning omfattes av overgangsordningen nevnt i forordningen. Det er få, om noen, nystartede virksomheter som produserer eller omsetter koksidiostatika eller histomonostatiaka som ikke har godkjenning. Forordnigen vil derfor mest sannsynlig ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet.

Andre opplysninger

Det henvises i rettsakten til forordning (EF) nr 183/2005, fôrhygieneforodningen. Den er ennå ikke implementert i norsk regelverk. Implementeringen av forordning (EF) nr 141/2007 som norsk forskrift foretas samtidig med implementeringen av (EF) nr 183/2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 141/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0141

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2007
Frist returnering standardskjema: 30.03.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen