Landbasert strøm for skip ved kai

Kommisjonsrekommandasjon av 8. mai 2006 om fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger ved kai i Fellesskapets havner...

Commission Recommendation of 8 May 2006 on the promotion of shore-side electricity for use by ships at berth in Community ports...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rekommandsjonen er gitt 8. mai 2006.

EØS-relevans skal diskuteres i spesialutvalget for miljø høsten 2007.

Ved eventuell innlemming i EØS-avtalen, kan rekommandasjonen starte å gjelde med en gang.

Rekommandasjonen ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008.

Sammendrag av innhold Rekommandasjonen omhandler bruken av landbasert strøm av skip som ligger ved kai. Bakgrunnen for rekommandasjonen er at Kommisjonen mener at utviklingen av IMOs regler ikke er tilstrekkelig for å løse problemet med luftkvaliteten i felleskapets havner.Kommisjonen mener at medlemsstater bør vurdere bruken av landbasert strøm for skip som ligger ved kai, særlig i de havner hvor luftkvaliteten allerede er dårlig, i havner hvor støynivået er høyt og i havner i nærheten av boligstrøk. Effekten av landbasert strøm skal vurderes i hvert enkelt tilfelle og omfatte miljøeffekten og kostnadseffektiviteten.  Kommisjonen tar videre opp et antall punkter som medlemsstatene bør gjennomføre; -fremme arbeidet med å utvikle et internasjonalt standardisert system for tilkobling til det landbaserte strømnettet, -vurdere bruken av økonomiske incentiver til operatører for å bruke landbasert strøm, -øke bevisstheten hos ansvarlige lokale myndigheter om landbasert strøm i havner, samt oppmuntre havnemyndigheter og næringen til å utbytte kunnskaper om forsyning av landbasert strøm og harmonisering av denne tjenesten, -rapportere til kommisjonen om planlagte tiltak som reduserer skipenes luftutslipp i havner, særlig i områder hvor grenseverdier for luftkvalitet overskrides. I et vedlegg til rekommandasjonen oppsummeres en rapport til kommisjonen om kostnadene og gevinstene ved landbasert strøm. Konklusjonen er at både kostnadene og gevinstene vil variere kraftig med hensyn til havnens, kaiens og fartøyets konfigurasjon/utforming og plassering. Kostnadseffektiviteten må derfor vurderes for hver havn. Det informeres også om at bruken av landbaser strøm vil minske utslippene til luft vesentlig mer enn hva bruken av drivstoff inneholdende 0,10 % svovel (slik som kreves fra 2010) vil medføre. Merknader Rekommandasjonen er gitt med hjemmel i Romatraktatens artikkel 211 som fastsetter Kommisjonens oppgaver.Rekommandasjonen er ikke i strid med verken norsk regelverk eller norsk politikk på området. Den ventes ikke å ha rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merkander Rekommandasjonen har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rekommandasjonen vurderes å ivareta avveiningen mellom kostnader og nytter på en god måte.

Rekommandasjonen kan være med på å bidra til et bedre miljø.

Det ventes ikke at innlemmingen av rekommandasjonen i EØS-avtalen vil møte motstand, verken nasjonalt eller internasjonalt.

Mijøverndepartementet mener at rekommandasjonen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/339/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/339/EF
Celexnr.: 32006H0339

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2006
Frist returnering standardskjema: 03.07.2006
Dato returnert standardskjema: 23.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 035/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen