Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/11/EF av 21. februar 2007 som endrer enkelte vedlegg til rådsdirektivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for acetamiprid, tiacloporid, imazosulfuron, metoksyfenozid, S-metolaklor, milbectin og tribenuron....

Commission Directive 2007/11/EC of 21 February 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acetamiprid, thiacloporid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-methalaclor. milbemectin and tirbenuron....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 1. september 2007 og ta i bruk de nye grenseverdiene fra den 2. september 2007.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten setter grenseverdier for plantevernmidlene acetamiprid, tiakloporid, imazosulfuron, metoksyfenozid, S-metolaklor, milbektin og tribenuron. Bortsett fra tribenuron, er dette nye stoffer som har blitt inkludert i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF (plantevernmiddeldirektivet) I den forbindelse ble det fastsatt grenseverdier på fellesskapsnivå, noe som ikke eksisterte tidligere. Eksponeringen av forbrukerne via næringsmidler som er behandlet med disse stoffene, har blitt vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer. Det er konkludert med at de foreslåtte grenseverdiene ikke vil føre til overskridelse av ADI (anbefalt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose). For er del stoff/kulturkombinasjoner er grenseverdiene satt på deteksjonsgrensen. Disse blir permanente etter 4 år dersom ikke ny informasjon tilsier at det skal settes andre grenseverdier. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Tiakloporid og tribenuron er godkjent i Norge, men de nye grenseverdiene vil ikke få noen betydning for norsk bruk. De andre plantevernmidlene er ikke godkjent til bruk i Norge.

Endringene vil ikke medføre økonomiske eller praktiske konsekvenser da de ikke vil føre til endringer i norsk bruk og det ikke er problematisk å overholde grenseverdiene. Av samme grunn er tidlig høring ansett som overflødig.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/11/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2007
Frist returnering standardskjema: 03.05.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2007

Lenker

Til toppen