Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veginfrastrukturdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om trafikksikkerhetskrav til veginfrastrukturen...

Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Direktivet ble vedtatt 19. november 2008 og publisert i Official Journal 29. november 2008. Direktivet trådte i kraft 19. desember 2008.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mai 2009, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 63/2009, uten tilpasninger av verken materiell eller teknisk karakter.

Frist for gjennomføring er satt til 19. desember 2010. Gjennomføring av forpliktelsene etter direktivet antas ikke å medføre lov- eller forskriftsendringer.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten.

I Kommisjonens hvitbok av 2001 om den europeiske transportpolitikk fram til 2010 og i sin meddelelse om et europeisk handlingsprogram for trafikksikkerhet av 2003, utpekte Kommisjonen veginfrastruktur til den tredje søyle i trafikksikkerhetspolitikken som ventes å gi et betydelig bidrag til å oppfylle EUs mål om å halvere antall drepte i vegtrafikken innen 2010.  Formålet med direktivet er å integrere trafikksikkerhet i alle faser av planlegging, prosjektering og drift av veginfrastruktur i det transeuropeiske transportnettet, TEN-T, med unntak av tunneler som allerede er omfattet av tunneldirektivet.   Dette skal skje gjennom krav til:

  • Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse på planstadiet i forbindelse med alle infrastrukturprosjekter.
  • Trafikksikkerhetsrevisjoner for alle infrastrukturprosjekter for å sikre uavhengig kontroll og teknisk verifikasjon av design i forbindelse med nyanlegg eller renovering av veger. Revisjonene skal gjennomføres av sertifisert revisor.
  • Rangering av vegstrekninger med høy ulykkeskonsentrasjon som utgangspunkt for prioriteringer av forebyggende tiltak. Rangeringen skal foretas hvert tredje år.
  • Trafikksikkerhetsinspeksjoner av eksisterende vegnett for å identifisere forhold med mulig trafikksikkerhetsrisiko og forebygge ulykker.Direktivet skal videre sikre at veginfrastrukturforvaltere får den nødvendige veiledning, utdannelse og informasjon for å gjennomføre prosedyrene gjennom krav til kursing og sertifisering av revisorer og inspektører. Et videre siktemål med direktivet er å bedre datagrunnlaget for trafikkulykker gjennom krav til ulykkesrapporter og erfaringsoverføring mellom medlemslandene.  Direktivets vedlegg inneholder detaljerte krav til innhold i de ovennevnte prosedyrene. Disse vedleggene er å regne som ikke-rettslig bindende tilrådninger som medlemslandene skal tilstrebe å etterfølge. Vedleggene vil bli oppdatert i lys av den tekniske utviklingen etter komitologiprosedyrer. Det opprettes en komitologikomite til å bistå Kommisjonen i dette arbeidet.

    Direktivet er forankret i EF-traktaten artikkel 71.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)569
Rettsaktnr.: 2008/96/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2008
Frist returnering standardskjema: 12.01.2009
Dato returnert standardskjema: 18.02.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen