Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veikart for fornybar energi

Europakommisjonens meddelelse "Renewable Energy Road Map"...

Communication fro the Commision to the Council and the European Parliament...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2007

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EUs energiminstre drøftet "Energy Policy for Europe" under møtet i energi- og transportrådsformasjonen i rådet 15. januar. Saken ble diskutert videre under møtet i det europeiske råd 6. og 7. mars. Saken vil ventelig bli behandlet i første halvdel av 2007.

Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en bred "energipakke" med mål om å etablere en ny energipolitikk for Europa. Tiltakene i energipakken søker å bekjempe klimaendringene, sikre EUs forsyningssikkerhet og fremme konkurranseevnen. Meddelelsen om et veikart for fornybar energi (Renewable Energy Road Map - COM (2006) 848 final) inngår i denne pakken.

Fornybardirektivet (2001/77/EC) fastsatte et mål for andelen fornybar elektrisitet av totalt elkonsum i EU på 22,1 % i 2010. Dette målet var utledet fra EUs overordnede mål om at 12 % av totalt energiforbruk i 2010 skal komme fra fornybar energikilder. I tillegg satte direktivet krav knyttet til nettadgang på ikke-diskriminerende vilkår og forenkling av nasjonale, administrative prosedyrer. Det ble satt nasjonale indikative mål for fornybar elektrisitet i tilknytning til direktivet.

EU ligger ikke an til å nå målet om en andel fornybar energi på 12 prosent av totalt forbruk innen 2010. Økningen i andelen energi fra fornybare kilder har vært betydelig innen elektrisitet, mer beskjeden innen transport (biobrensel) og nesten fraværende innen oppvarming og kjøling. Det legges vekt på at markedsprisenes manglende evne til å inkludere eksternaliteter gir fornybar energi en ulempe i forhold til fossile brensler, og at det foreligger administrative hindringer for utviklingen av fornybar energi.

Veikartet for fornybar energi setter et nytt, langsiktig mål for energi fra fornybare kilder i EU. Det foreslås et juridisk bindende samlet mål for andelen fornybar energi av energiforbruket på 20 prosent i EU innen 2020. Det anslås at det årlige forbruket av fossile brensler i EU innen 2020 vil bli redusert med 250 Mtoe, hvorav redusert import utgjør 200 Mtoe, dersom målet nås. Kostnadene ved å nå målet er anslått til mellom 10 og 18 milliarder euro per år fram til 2020.

Det foreslås også et juridisk bindende særskilt mål for bruk av biodrivstoff på 10 prosent av totalt forbruk av bensin og diesel innen transport innen 2020. Direktiv 98/70/EC (fuel quality directive) skal justeres i tråd med dette.

De overordnede målene for EU skal reflekteres i bindende nasjonale mål. Hvert enkelt lands bidrag til de overordnede målene skal hensynta nasjonale forhold. Hvert land skal utarbeide en nasjonal handlingsplan (National Action Plan) for hvordan de nasjonale målene skal nås. Handlingsplanen skal inneholde sektorvise mål og virkemidler. Hvert land skal sette nasjonale mål for fornybar elektrisitet, biodrivstoff, og oppvarming og kjøling. Handlingsplanen skal notifiseres og målene godkjennes av kommisjonen, slik at de er i tråd med EUs samlede mål for fornybar energi.

Kommisjonen gjentar videre intensjonene i Fornybardirektivet om å forenkle bestemmelsene knyttet til nettilknytning og -utbygging, og forbedre integreringen av fornybar elektrisitet i nett. Det konkretiseres ikke virkemidler og tiltak på andre områder, men det framgår at man også vil gjennomgå hvert lands tilskuddsordninger til fornybar energi og behovet for harmoniserte ordninger. Man vil også foreslå støttesystem for biodrivstoff og implementere i sin helhet Biomass Action Plan som kommisjonen vedtok i desember 2005. I tillegg vil man fortsette programmet for Intelligent Energy for Europe for å fremme teknologiutvikling og kommersialisering av demonstrert vellykkede nye teknologier.

Hvert land anmodes til å sørge for at konsesjonsprosesser er enkle, raske og rimelige, forbedre planleggingsmekanismer på regionalt og lokalt nivå hvor beliggenhet for nye anlegg bestemmes og generelt integrere fornybar energi i lokal planlegging.

Vurdering

Tiltakene i "Renewable Energy Road Map" forutsetter politiske vedtak før de settes i verk. En rekke av forslagene antas å være EØS-relevante. Det er for tidlig å vurdere om eventuell lovgivning vil medføre endringer i norsk lov.

Veikartet legger opp til en detaljert målstyring som ikke er i tråd med et samlet mål for fornybar energi og energieffektivisering, slik Regjeringen har fastsatt, med Enova som hovedverktøy.

Det vil være uheldig dersom det vedtas bindende målstrukturer som begrenser den nasjonale handlefriheten til å etablere et kostnadseffektivt rammeverk for fornybar energi og energieffektivisering. Disse målene bør derfor gjøres indikative.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2006)848
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen