Tilsettingsstoffer i fôrvarer

Kommisjonsdirektiv 2008/4/EF av 9. januar 2008 som endrer direktiv 94/39/EF vedrørende fôr som brukes for å redusere risiko for melkefeber....

Commission Directive 2008/4/EEC of 9 January 2008 amending Directive 94/39/EC as regards feedingstuffs intended for the reduction of the risk of milk fever...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

07.05.2008: Rettsaktens status er endret. Rettsakten er opphevet av Direktiv 2008/38/EF og vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen. Det er laget et fiktivt gjennomføringsnotat.

Sammendrag og innhold:

Rettsakten endrer direktiv 94/39/EF som omhandler godkjenning av fôrvarer som skal brukes til særlige ernæringsmessige formål (diettfôr). Bruksområdet, reduksjon av risiko for melkefeber,  søkes nå utvidet med to nye måter for å forebygge denne sykdommen. Dette gjelder bruk av zeolitt og tilførsel av kalsiumsalter fra lett tilgjengelige kilder.

Zeolitt, syntetisk natrium aluminiumsilikat E554, er allerede godkjent som bindemiddel, antiklumpemiddel og koaguleringsmiddel i fôrvarer til alle dyrearter. Danske forsøk har imidlertid vist at stoffet også kan  binde ulike mineraler, deriblant kalsium. Den fysiologiske bakgrunnen for effekten av zeolitt er at binding av kalsium i fôret medfører en øket mobilisering av kalsium fra skjelettet for å dekke det økede behovet, når melkeproduksjonen starter ved kalving.  

EFSA ga først en vurdering den 8. desember 2004 og aksepterte da at zeolite kan redusere risikoen for melkefeber hos melkekyr. I en ny vurdering den 11. juli 2007 uttaler EFSA at zeolitt benyttet som tilsettingsstoff for melkekyr, for en periode på to uker før kalving, ikke utgjør noen risiko for folkehelse, dyrehelse eller miljøet.

Tilførsel av lettfordøyelige kalsiumsalter er en annen måte som kan brukes for å forebygge melkefeber. Dokumentasjonen for dette er blitt fremlagt av Sverige. En ku som melker 30-40 liter per dag vil ha et behov på 95-120 gram kalsium for å dekke kroppens behov og det som utskilles via melk (melk er kjent som en god kalsiumkilde).

EFSA hevder i sin uttalelse den 12. juni 2007 at fôr med et høyt innhold av kalsium gitt i tiden før kalving kan være meget god behandling mot en mild form for melkefeber og forhindrer samtidig et eventuelt tilbakefall. Det stilles krav om at de ulike kilder for kalsium sammen med mengden skal fremgå av merkingen. Det bør også opplyses om at råd fra en ernæringsekspert bør innhentes før bruken starter. På denne bakgrunn forventes det ikke at bruken medfører risiko for forbrukeren eller miljøet.

Behandlingen av søknaden, som nå er godkjent, startet allerede i 2002.

Merknader:

Kommisjonens hjemling for å utarbeide regler på området finnes i Rådsdirektiv 93/74/EØF av 13. september 1993 som omhandler fôrvarer til særlige ernæringsmessige formål. 

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer. Endringen gjøres i  tabellen som er inntatt i vedlegg 5 i forskriften. I tabellen under kolonne nr. 1 under overskriften "særlige formål"  under punktet om "begrense risikoen for melkefeber" sammenholdt med kolonne 2 med overskriften "grunnleggende ernæringsmessige egenskaper" gjøres det endring i sistnevnte kolonne ved at dette utvides med "høyt innhold av zeolitt" og "høyt innhold av lettfordøyelige kalsiumsalter".  

Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller Mattilsynet. Saken vil bli forelagt bransjen i forbindelse med høring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Speseialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/4/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.01.2008
Frist returnering standardskjema: 04.03.2008
Dato returnert standardskjema: 30.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.05.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.02.2008
Høringsfrist: 17.03.2008
Frist for gjennomføring: 07.05.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen