Endring av CN-koder for noen ozonreduserende stoff

Kommisjonens forordning (EF) 899/2007 som endrer forordning (EF) 2037/2000 vedrørende justeringer av CN-koder for noen ozonreduserende stoffer og blandninger som innholder ozonreduserende stoffer, for å ivareta tillegg om kombineret nomenklatur som foreskrevet i forordning (EØF) 2658/87....

Commission Regulation (EC) No 899/2007 of 27 July 2007 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council as regards the adjustment of CN codes for certain ozone depleting substances and mixtures containing ozone depleting substances to take account of amendments ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 27. juli 2007.

Forordningen ventes å bli behandlet i spesialutvalget i november 2007.

Ved eventuell innlemming i EØS-avtalen, kan forordningen begynne å gjelde med en gang.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedlegg IV til forordning (EF) 2037/2000 om ozonreduserende stoffer. Endringen kommer som følge av endring i forordning (EØF) 2658/87 vedrørende kombinerte nomenklaturer, denne forordningen er ikke EØS-relevant. Det nye vedlegget oppdaterer CN-nummeret for noen stoffer og legger til noen blandinger som har fått egne CN-nummer i 2658/87.

Merknader

Forordning 2037/2000 er gjennomført i norsk rett i produktforskriften kapittel 6. Vanligvis gjennomføres forordninger gjennom en ren oversettelse av forordningen som tas inn i regelverket, men dette er ikke gjort i dette tilfellet. Man har blant annet ikke brukt systemet med CN-nummer. Videre er heller ikke forordning (EØF) 2658/87 verken EØS-relevant eller tatt inn i det norske rettsystemet. Da endringsforordning (EF) 899/2007 kun berører CN-nummer og ikke medfører noen materielle endringer, er den ikke å anse som EØS-relevant.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø og er funnet å ikke være EØS-relevant.

Vurdering

Endringene kommer som følge av endringer i en forordning som ikke er EØS-relevant. Selv om CN-numrene brukes i forordning (EF) 2037/2000, som er EØS-relevant, er ikke disse brukt i den norske gjennomføringen av forordningen, som også er notifisert og godkjent av ESA. Da CN-numrene har sitt utgangspunkt i en forordning som ikke er EØS-relevant og da de ikke brukes i det norske regelverket på område, anses forordningen å ikke være EØS-relevant.

Skulle man uansett finne at forordningen er EØS-relevant vil det ikke medføre særlige konsekvenser for Norge. De blandingene med CN-nummer som har kommet inn i forordning (EF) 2037/2000 gjennom endringsforordningen, er allerede omfattede av det norske regelverket. Det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre endringer som følge av denne forordningen. Dette burde ikke være et problem for ESA da de tidligere har godkjent den norske gjennomføringen av forordning 2037/2000.

Forordning (EF) 899/2007 er således ikke EØS-relevant, men akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 899/2007
Basis rettsaktnr.: 2037/2000
Celexnr.: 32007R0899

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.08.2007
Frist returnering standardskjema: 14.09.2007
Dato returnert standardskjema: 23.11.2007
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen