EgenskapVerdi
Notat id:26918
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg IV. Energi
Sortering Vedlegg/protokoll:9
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Forordning om etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer. ...


{"name":"Forordning om etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer. ...","depName":"OED","description":{"description":"<p>Forordningen om etablering av et byr&aring; for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) ble vedtatt den 13. juli 2009. Saken ble f&oslash;rst fremmet av Kommisjonen den 19.september 2007 som en del av energimarkedspakken (totalt fem ulike juridiske tekster). Dette var en oppf&oslash;lging av EU-toppm&oslash;tets vedtak om en &quot;uavhengig mekanisme&quot; som kan ta beslutninger i saker av grenseoverskridende karakter (&quot;crossborder-issues&quot;). Saken&nbsp;har v&aelig;rt til behandling i R&aring;d og Europaparlament fra 2007 til 2009.&nbsp;Forordningen er hjemlet i artikkel 95 og er kategorisert som E&Oslash;S-relevant. ACER ble endelig vedtatt som en del av energimarkedspakken den 13. juli 2009 og publisert i Official Journal (OJ) den 14. august 2009. Bakgrunnen for ACER har v&aelig;rt den brede&nbsp;oppfatning mellom EU-institusjonene at det r&aring;dgivende&nbsp;konsultasjonsforum gjennom ERGEG og de mer frivillig baserte samarbeidsstrukturer &nbsp;har v&aelig;rt utilstrekkelige, og at det var behov for en mer formell struktur gjennom ACER. Sp&oslash;rm&aring;let om et sterkere samarbeid mellom energiregulatorne i Europa hadde ogs&aring; blitt adressert gjennom den p&aring;g&aring;ende dr&oslash;fting av energipolitikk og om prinsipper for det indre energimarked som p&aring;gikk gjennom 2007 og 2008.</p>\r\n\r\n<p>Bakgrunnen for ACER&nbsp;er&nbsp;at de enkelte regulatorer hver for seg ikke har&nbsp;tilstrekkelig myndighet i enkelte sp&oslash;rsm&aring;l. Etter Kommisjonens syn foreligger det&nbsp;et regulatorisk hull (&quot;gap&quot;) i noen sp&oslash;rsm&aring;l som grensekryssende handel.&nbsp;Hittil har Kommisjonen tilrettelagt for mer uformelle fora som Firenze&nbsp;forum (elektrisitet) og Madrid forum ( naturgass). I tillegg har&nbsp;Kommisjonen tilrettetelagt for&nbsp;et samarbeid av r&aring;dgivende karakter i ERGEG (&quot;European Regulatory Group for Electricity and Gas&quot;).&nbsp; Tanken bak forordningen om ACER er &aring; medvirke ytterligere til et formalisert konsultasjonsforum mellom regulatorene p&aring; europeisk (EU-E&Oslash;S) niv&aring;, bidra til koordinering og samarbeid mellom uavhengige nasjonale regulatorer.</p>\r\n\r\n<p>Etter &aring; ha vurdert forskjellige opsjoner ble det vedtatt av R&aring;d og EP en struktur p&aring; samarbeidet mellom nasjonale energiregulatorer gjennom etableringen av et nytt byr&aring;&nbsp; (ACER). De foresl&aring;tte oppgaver som skal ligge under et byr&aring; vil utfylle de oppgaver som ligger hos nasjonale regulatorer.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><u><strong>Hovedinnhold; </strong></u></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Den vedtatte tekst om ACER er markert som E&Oslash;S-relevant.</p>\r\n\r\n<p>I<strong> <u>forteksten</u></strong> til forordningen beskrives bakgrunn og hovedinnhold i arbeidsoppgaver. Det er tydeliggjort at ACER skal bygge p&aring; det gode samarbeid som er etablert gjennom ERGEG.&nbsp;Myndighetene skal bidra til at det samabeide om &aring; eliminere hindringer i grensekryssende el og gasshandel mellom land. ACER skal bidra til at de nasjonale regulatorer ut&oslash;ver sine funksjoner i tr&aring;d med el- og gassmarkedsdirektivene dvs. (2009/72/EC) og (2009/73/EC).</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>ACER skal&nbsp;f&oslash;re tilsyn med (&quot;monitor&quot;) hvordan det regionale samarbeid mellom&nbsp;systemoperat&oslash;rene (TSOene)&nbsp;fungerer s&aring;vel som&nbsp;ut&oslash;velse av oppgaver innen det nye &quot;European Network&nbsp;of Transmission System Operators&quot; (ENTSO).&nbsp;&nbsp;ACER skal f&oslash;re tilsyn med, i samarbeid med Kommisjonen, hvordan de nasjonale regulatorer ut&oslash;ver sine funksjoner.</p>\r\n\r\n<p>Byr&aring;et (ACER) skal ha en rolle n&aring;r det gjelder utvikling av ikke-bindende retningslinjer (&quot;framework guidelines&quot;) og vurdering av nettverkskoder (&quot;network codes&quot;). N&aring;r det gjelder situasjoner som involverer mer enn ett land kan ACER ha beslutningsmyndighet i tekniske sp&oslash;rsm&aring;l, i sp&oslash;rsm&aring;l som knytter seg til et regulatorisk regime for forbindelser mellom to land og i vurdering av unntak knyttet til nye forbindelser.</p>\r\n\r\n<p>ACER skal ha en r&aring;dgivende rolle vis-a-vis Kommisjonen, andre felleskapasinstitusjoner, nasjonale regulatorer p&aring; omr&aring;der som dekker ACERs myndighetsomr&aring;de.</p>\r\n\r\n<p>ACER skal ogs&aring; bidra til gjennomf&oslash;ringen av ordningen om transeuropeiske energinettverk (TEN og beslutning No. 1364/2006/EC).</p>\r\n\r\n<p>Uavhengigheten&nbsp;til ACER understrekes.</p>\r\n\r\n<p>I forteksten er ogs&aring; hovedstruktur og finansiering av ACER beskrevet kort.</p>\r\n\r\n<p>Av betydning for E&Oslash;S kan nevnes at det i fortalen&nbsp;<strong>(para. 25)</strong> er klart tilkjennegjort at land som ikke er en del av EU skal v&aelig;re i stand til &aring; delta i ACER i overenstemmelse med de avtaler som er inng&aring;tt med EU.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong><u>Hovedinnholdet i de ulike artikler</u></strong> er som f&oslash;lger:</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Etableringen av et byr&aring; for samarbeid mellom energiregulatorer skal v&aelig;re utfyllende i forhold til de oppgaver som er nevnt i direktivene 2009/72/EC og 2009/73/EC vedr. felles regler for henholdsvis elektrisitets- og gassmarkedene. Kommisjonen vil v&aelig;re vertskap for ACER inntil lokalisering er bestemt&nbsp;<strong>(artikkel 1)</strong>.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Byr&aring;et skal v&aelig;re et fellesskapsorgan og egen juridisk person.&nbsp;Direkt&oslash;ren skal representere ACER utad&nbsp;<strong>(artikkel 2).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Hovedstrukturen er skissert sammensatt av et administrativt styre, et regulatorisk styre, en direkt&oslash;r med stab og en ankeinstans <strong>(artikkel 3).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Typen av vedtak et byr&aring; kan fatte er listet opp og varierer fra &aring;&nbsp;komme med meninger (&quot;issue opinions&quot;) og gi anbefalinger overfor TSOene, komme med meninger og gi anbefalinger i forhold til regulatoriske organer og levere meningsytringer og gi&nbsp;r&aring;d til Europaparlamentet, R&aring;det og Kommisjonen. ACERs vedtakskompetanse&nbsp;er&nbsp;avgrenset til&nbsp;n&aelig;rmere spesifiserte enkeltsaker omfattet av artikkel 7, 8 og 9. ACER skal kunne levere til Kommisjonen ikke-bindende rammer for retningslinjer <strong>(artikkel 4).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>En mer generell bestemmelse vedr. oppgaver i forhold til &aring; komme med ytringer og gi anbefalinger knytter seg til at ACER p&aring; eget initiativ eller p&aring; henstilling fra EP. R&aring;d eller Kommisjonen kan komme med synspunkter <strong>(artikkel 5)</strong>.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>ACER&nbsp;har en rolle i forhold til det europeiske nettverk av TSOer for henholdsvis elektrisitet og naturgass ( se eget regelverk i forordningene 714/2009 og 715/2009&nbsp;om etablering av dette TSO-samarbeidet). Blant annet skal ACER komme med meningsytringer (&quot;duly justified opinions&quot;) om &aring;rlige arbeidsprogram og 10-&aring;rige investeringsplaner. ACER skal delta i utviklingen av ikke-bindende retningslinjer og netverkskoder. Videre skal ACER overv&aring;ke eller tilse at &quot;nettverkskoder&quot; og retningslinjer blir gjennomf&oslash;rt etter hensiktene. Oppgaven er mer av overv&aring;kende karakter n&aring;r det gjelder forholdet til TSO-samarbeidet. ACER skla ogs&aring; ha en funksjon i forhold til&nbsp;&aring; overv&aring;ke utviklingen av infrastruktur p&aring; EU-niv&aring; (&quot;Community wide network plans&quot;).&nbsp;&nbsp;ACER skal ogs&aring; overv&aring;ke regionalt samarbeid referert til i forordningene 714/2009 og 715/2009 <strong>(artikkel 6).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>ACER&nbsp;har en rolle i forhold til nasjonale regulatorer, det skal fremme samarbeid mellom nasjonale regulatorer.&nbsp;ACER kan ogs&aring; opptre som en&nbsp;instans&nbsp;nasjonale regulatorer kan henvende seg til. ACER kan informere og konsultere Kommisjonen om sp&oslash;rsm&aring;l knyttet til retningslinjer under 2009/72/EC, 2009/73/EC og forordningene 714/2009 og 715/2009 <strong>(artikkel 7).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>ACERs vedtakskompetanse er n&aelig;rmere beskrevet i <strong>artiklene 7, 8 og 9.</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>ACER kan&nbsp;fatte vedtak i tekniske sp&oslash;rsm&aring;l som er beskrevet i de &oslash;vrige direktiver og forordninger i energimarkedspakken. Byr&aring;et er foresl&aring;tt &aring; f&aring; vedtakskompetanse knyttet til&nbsp;bestemmelser om adgang til nettverk og forsyningssikkerhet i saker som knytter sammen infrastruktur i to medlemsland (&quot;cross border infrastructure&quot;).&nbsp;&nbsp; <strong>(artikkel 7.7).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>ACER&nbsp;har vedtakskompetanse i grensekryssende sp&oslash;rsm&aring;l om vilk&aring;r om adgang til nettverk og operasjonell sikkerhet hvor nasjonale kompetente myndigheter ikke har blitt enige eller p&aring; bakgrunn av en felles henstilling fra de to kompetente nasjonale regulatorer. Det er beskrevet hva som kan v&aelig;re vilk&aring;r og betingelser for adgang til grensekryssende infrastruktur. Dette kan blant annet vedr&oslash;re tildeling av kapasitet og flaskehalsh&aring;ndtering for grensekryssende handel <strong>(artikkel 8). </strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Det er ogs&aring; foresl&aring;tt at&nbsp;ACER skal kunne f&aring; en viss kompetanse ved vurdering av unntak for ny infrastruktur hvor denne krysser mer en en medlemsstat <strong>(artikkel 9).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>ACER skal lage en &aring;rlig rapport om energimarkedene p&aring; grunnlag av de overv&aring;kingsfunksjoner ACER er tillagt <strong>(artikkel 11).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Det organisatoriske rammen for byr&aring;et er beskrevet utf&oslash;rlig og det skal etableres et adminstrativt styre (&quot;administrative Board&quot; -&nbsp;9 medlemmer), et regulatorisk styre (&quot;Regulatory Board&quot; - 1&nbsp;fra hver nasjonal regulator), en direkt&oslash;r m/stab og en ankeinstans (6 medlemmer). Det presiseres at direkt&oslash;ren skal v&aelig;re uavhengig og ikke f&oslash;lge instruksjoner fra myndigheter, Kommisjonen eller noen andre offentlige eller private akt&oslash;rer (<strong>artiklene 12-19).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Finansielle bestemmelser er beskrevet. Budsjettet til ACER blir etter det en forst&aring;r &aring;rlig omlag 6-7 millioner EURO og staben skal v&aelig;re 40-50 personer rekruttert over en tre &aring;rsperiode. Dette ligger ikke inne i selve forordningsteksten&nbsp;<strong>(artikkel 21-26).&nbsp;&nbsp;</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Deltakelse fra tredjeland er mulig. ( dvs. &quot; countries which are not members of the European Union and which have concluded agreements with the the Community to this effect&quot;). Det er henvist til at i de relevante bestemmelser i disse avtaler vil&nbsp;bestemme formen, rekkevidden og prosedyremessige sprs&oslash;rsm&aring;l i tilknytning til land utenfor EU&nbsp;<strong>(artikkel 31). </strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>ACER skal evalueres og det skal skje tre &aring;r etter at direkt&oslash;ren har tiltredt sin funksjon (<strong>artikkel 34).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Forordningen om ACER trer i kraft 20 dager etter OJ publisering, men artikkel 5 til 11 skal f&oslash;rst komme til anvendelse fra 3 mars 2011 <strong>(artikkel 35).</strong></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Saken er i tittel katalogisert som E&Oslash;S-relevant og det tas eksplisitt h&oslash;yde for EFTA-deltakelse.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","draftno":26918,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>H&oslash;ringsbrev vedr. energimarkedspakken kan finnes p&aring; linken under:</p>\r\n\r\n<p><a href=\"http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/eu-eos-energi-horing-vedtatte-tekster-en/horingsbrev.html?id=575375\" target=\"_blank\">http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/eu-eos-energi-horing-vedtatte-tekster-en/horingsbrev.html?id=575375</a></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Her er link til ACERs hjemmeside.</p>\r\n\r\n<p><a href=\"http://acernet.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/The_Agency\" target=\"_blank\">http://acernet.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/The_Agency</a></p>\r\n","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Forslaget om ACER ble f&oslash;rst fremmet i 19.9.2007 og ble endellig vedtatt den 13 juli 2009. Saken ble publisert Official Journal 14.8.2009.</p>\r\n\r\n<p>Saken har v&aelig;rt dr&oslash;ftet med Kommisjonen i de regul&aelig;re organer under E&Oslash;S-avtalen. &nbsp;Olje og energidepartementet sendt ut hele energimarkedspakken fra 19.9.2007 inkludert dette forslaget p&aring; h&oslash;ring eksternt med frist 1.12.2007. P&aring; grunnlag av de merknader som&nbsp;kom inn har det&nbsp;gjennom E&Oslash;S og EFTAs energiarbeidsgruppe blitt&nbsp;utarbeidet noen forel&oslash;pige merknader og kommentarer til&nbsp;energimarkedspakken og forslaget&nbsp;om &aring; opprette et eget byr&aring; for samarbeid mellom energiregulatorer. I EFTA kommentarene av 24.1.2008 ble det understreket at det er&nbsp;et &oslash;nske &aring; samarbeide s&aring; tett som mulig&nbsp;innen rammen av et nytt byr&aring; gjennom E&Oslash;S-avtalen. Samtidig ble det understreket at det ville v&aelig;re viktig &aring;&nbsp;vurdere de oppgaver som ble lagt til et nytt byr&aring; i forhold til oppgaver som l&aring; regionalt og/eller nasjonalt.</p>\r\n\r\n<p>EFTA-landene hadde en bred gjennomgang med Kommisjonen av hele &quot;energimarkedspakken den 18. juni 2009. EFTA-landene mottok standardskjema for ACER-forordningen den 17.8. 2009. Et standard-sheet for ACER-forordningen ble returnert til EFTA den 25. januar 2010.</p>\r\n\r\n<p>De fem rettsaktene under energimarkedspakken av 13. juli 2009 (OJ versjon av 14.8.2009) ble sendt ut p&aring; en ekstern h&oslash;ring i Norge 31. august 2009. Dette har dannet grunnlag for en helhetlig E&Oslash;S-vurdering og utarbeidelse av forslag til E&Oslash;S-tilpasninger frem mot&nbsp;beslutning i E&Oslash;S-komiteen om innlemmelse av forordningen i E&Oslash;S-avtalen. Ulike forslag til E&Oslash;S-tilpasninger om EFTA-sidens deltakelse i ACER har v&aelig;rt dr&oslash;ftet med Kommisjonen i perioden 2012&nbsp;- 2016.</p>\r\n\r\n<p>Deltakelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)&nbsp;har blitt&nbsp;akseptert i en interimfase&nbsp;frem mot gjennomf&oslash;ringsdato for indre energimarkedspakken 3. mars 2011 i EU og frem mot en beslutning i&nbsp;E&Oslash;S-komiteen om innlemmelse av rettsakten i E&Oslash;S-avtalen. Et f&oslash;rste forslag til beslutning i&nbsp;E&Oslash;S-komiteen med n&oslash;dvendige E&Oslash;S-tilpasninger ble oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.10.2013 sammen med&nbsp;de andre rettsakter i den tredje energimarkedspakken. Det siste forslaget til E&Oslash;S-tilpasninger&nbsp;ble oversendt til EEAS i august 2016&nbsp;. Saken har v&aelig;rt dr&oslash;ftet sammen de &oslash;vrige deler av energimarkedspakken og det&nbsp;tas sikte p&aring; en beslutning&nbsp;i E&Oslash;S-komiteen i 2017.</p>\r\n\r\n<p>ACER er lokalisert i Ljubljana i Slovenia, og det er bygget opp en stab i ACER. Se pressemelding basert p&aring; r&aring;dsvedtak den 6. desember 2009 under.</p>\r\n\r\n<p><a href=\"http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1885&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en\" target=\"_blank\">http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1885&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en</a></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuation":"<p><u><strong>Rettslige konsekvenser</strong></u></p>\r\n\r\n<p>Forordningen gjennomf&oslash;res som en egen forskrift.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><u><strong>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</strong></u></p>\r\n\r\n<p>&Oslash;kte utgifter som f&oslash;lge av rettsakten dekkes innenfor OEDs gjeldende&nbsp; budsjettrammer.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><u><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></u></p>\r\n\r\n<p>Vurdert av OED og ber&oslash;rte departementer.&nbsp;Rettsakten er E&Oslash;S-relevant og Norge kan gjennom E&Oslash;S-avtalen&nbsp;delta i&nbsp;ACER ut fra de premisser og bestemmelser som f&oslash;lger av E&Oslash;S-tilpasninger i vedtaket i E&Oslash;S-komiteen om innlemmelse av rettsakten i E&Oslash;S-avtalen.</p>\r\n\r\n<p>Sp&oslash;rsm&aring;let om deltakelse i ACER&nbsp;har blitt&nbsp;tatt opp i E&Oslash;S-organene og i m&oslash;ter med Kommisjonen i perioden 2008 - 2016 hvor energimarkedspakken har v&aelig;rt dr&oslash;ftet. Norsk deltakelse i ACER har ogs&aring; v&aelig;rt tatt opp&nbsp;i den politiske energidialogen med EU. Kommisjonen har v&aelig;rt positiv til at Norge gjennom E&Oslash;S-avtalen kan delta s&aring; tett som mulig i ACER.</p>\r\n\r\n<p>NVE&nbsp;har deltatt&nbsp;i det europeiske energiregulatorsamarbeidet gjennom CEER/ERGEG og vil ha en interesse i kontinuitet og videref&oslash;ring av&nbsp;en slik deltakelse i ACER. ACER har overtatt en del av de oppgaver som ERGEG i dag har som r&aring;dgiver for Kommisjonen ved utforming av nye forslag til utbedring av det indre energimarked. ACER vil dermed bli en premissleverand&oslash;r b&aring;de i saker som skal behandles i komitologi, som skal behandles i r&aring;d og Europarlament og i saker som skal behandles via ENTSO. Det er derfor sentralt at en fra norsk side kan delta med eksperter&nbsp;fra norsk regulator.</p>\r\n\r\n<p>Sp&oslash;rsm&aring;l&nbsp;knyttet til&nbsp;&nbsp;deltakelsesretter, budsjett og vedtakskompetanse avklares i E&Oslash;S-komiteens beslutning om innlemmelse av rettsakten i E&Oslash;S-avtalen med n&oslash;dvendige&nbsp;E&Oslash;S-tilpasninger.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":true,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":true,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":true,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"713/2009","basisArticleno":"713/2009","celexno":"32009R0713","changed":"2017-04-21T14:13:21.107","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":26918,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg IV. Energi","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":9,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Regulation of the European Parliament and the Council establishing an Agency for Cooperation of Energy Regulators...","established":"2007-10-17T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":null,"komLink":null,"komno":"KOM(2007)530","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":1620,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2014-04-04T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Europeisk Energiregulatorbyrå (ACER)","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2009-08-17T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2009-09-28T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2010-10-25T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Energi","suId":1,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Forordning om etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer. ...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2017-04-21T14:40:31.62","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":26918,"pubnoSpecified":true},"suName":"Energi","xoName":"Lasse Vannebo"}