Forordning om grensekryssende elektrisitet

Justerering av forordning EC 1228/2003 om betingelser for adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet...

Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2007

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Endringer i forordning 1228/2003 er lagt frem sammen med fire andre juridiske tekstforslag i ”energimarkedspakken” av 19.september 2007. Saken har vært gjennom en første lesning i råd og Europaparlamentet (EP). EP stemte over forslaget den 17. juni 2008 og det er bred støtte for opprettelse av en formell struktur gjennom ENTSO-E. Det har i rådsforhandlingene vært nødvendig å avklare hvilken rolle det nye byrå (ACER) skal ha i forhold til ENTSO-E. Et endelig vedtak av forordningen kan forventes i årsskiftet 2008/2009.  

Forslaget vil drøftes i de relevante EØS-fora på vanlig måte. Forslaget fra Kommisjonen av 19.9.2007 ble sendt ut på en ekstern høring i Norge med frist 1.12.2007 med henblikk på en EØS-posisjon.

Det ble utarbeidet en foreløpig EØS-EFTA posisjon 24.1.2008 hvor et hovedsyn var at det er ønskelig med full deltakelse i ENTSO-E siden Norge er integrert i arbeidet mellom systemoperatører i Europa gjennom Statnett SF (norsk TSO).

Det kan bemerkes at 36 TSOer i Europa den 27.6.2008 undertegnet en erklæring om å etablere en ny forening kalt ENTSO-E. Dette er et proaktivt skritt i forhold til et endelig EU-vedtak av en ny forordning. NORDEL (og dermed Statnet SF) har vært med på denne prosessen. Perspektivet til TSOene er at de må ha et apparat klart når et EU-vedtak kommer.

Som en del av en større energimarkedspakke ble det den 19. september 2008 fremlagt et forslag til justering av forordning 1228/2003 om betingelser for adgang til nettverket for grensekryssende elektristetshandel. Bakgrunnen for dette forslaget har vært ønsket om å bidra til bedre effektivitet i grensehandelen i det indre elektrisitetsmarkedet og etablere en formell EU-mekanisme for samarbeid mellom TSOene i Europa. Det overordnede formål er å medvirke til bedre integrasjon av elmarkedene i Europa/EU gjennom bedre kraftflyt over grensene og mer harmoniserte regler for dette. Et slikt formalisert samarbeid mellom TSOene skal avløse eller utfylle et mer frivillig samarbeid som for elektrisitet har skjedd gjennom ETSO. Dette frivillige samarbeidet vurderes nå fra Kommisjonens side å være utilstrekkelig.  Kommisjonen vil derfor utstyre TSO samarbeidet med konkrete oppgaver for å gi det en mer formell tyngde. Forslaget er basert på artikkel 95 i traktaten og er knyttet til et indre marked og er EØS-relevant.

Hovedinnhold;  Det forslås opprettet en ny formell struktur gjennom ”European Network of Transmission System Operators for Electricity” ( ENTSO-E).  (En parallell organisasjon for naturgass er også foreslått etablert gjennom justering av gassforordningen 1775/2005). ENTSO-E skal sikre en optimal styring og fornuftig utvikling av det europeiske transmisjonsnettverket (artikkel 2a).

Etableringen av ENTSO-E skal skje ved at TSOene selv sender utkast til statutter, en liste med fremtidige medlemmer og prosedyrer for konsultasjon med berørte parter. Det nye byrået og Kommisjonen skal kunne uttale seg om dette forslaget etter fastlagt prosedyre (artikkel 2b).En lang rekke oppgaver er lagt til det nye ENTSO-E. Blant annet skal det utvikles og vedtas tekniske markedskoder, felles styringsverktøy, 10 års investeringsplaner, en vurdering av samlet produksjonskapasitet (”generation adequacy”), et årlig arbeidsprogram og perspektiver for kraftbalanse (sommer/vinter) (artikkel 2c para.1). Hva som ligger i vedtaket av tekniske markedskoder er søkt detaljert gjennom en bred opplisting som inneholder en lang rekke forhold knyttet til systemsikkerhet, adgangsregler, flaskehalser, balansetjenester og reservekraft og regler knyttet til kompensasjon mellom TSOene ( dvs. inter-TSO kompensasjonsmekanisme) (artikkel 2c para.3).Det nye byrået for samarbeid mellom energiregulatorer får en overvåkingsfunksjon i forhold til ENTSO-E. I henhold til forslaget vil blant annet vil byrået få forelagt den 10 årige investeringsplanen og årlige arbeidsprogram til uttalelse (artikkel 2d). Kommisjonens mer proaktive rolle er beskrevet i en prosedyre hvor Kommisjonen kan anmode ENTSOE med å komme med forslag til tekniske markedskoder på de områder som er nevnt i artikkel 2c (para3). Et slikt initiativ skal være basert på en forutgående konsultasjon med  byrået. Dersom ikke de tekniske markedskoder vedtatt av ENTSO ikke sikrer et effektivt fungerende elmarked, kan de aktuelle spørsmål bringes inn i komitologi under forordning 1228/2003. Det som beskrives er i realiteten en to-stegsprosedyre hvor en først søker å utvikle markedskodene gjennom ENTSO vedtak. Dersom dette ikke lykkes går en videre med komitologi ( artikkel 2e, para 1-4). En viktig del av rammen for ENTSO er å ha gode konsultasjonsprosedyrer med berørte parter. Dette betyr at ENTSO skal konsultere aktuelle aktører når tekniske markedskoder utvikles under artikkel 2c(1) og (3). All dokumentasjon skal være offentlig tilgjengelig (artikkel 2f). Kostnader ved ENTSOs virksomhet sal dekkes av TSOene selv. Dette betyr at det ikke er et eget EU budsjett for dette) (artikkel 2g).Det skal innenfor rammen av ENTSO etableres regionale samarbeidsstrukturer som skal bidra til vedtak av de oppgaver som er listet opp. Det skal således lages regionale investeringsplaner hvert andre år. Den geografiske avgrensning av regionale samarbeidsstrukturer skal defineres av Kommisjonen (artikkel 2h). Det foretas justeringer i etablert rammeverk når det gjelder prosedyre for unntak knyttet til bygging av nye elektrisietetsforbindelser (”interconnectors”). Det nye nå er at det foreslåtte byrået for en rolle (”case by case”) i å vedta disse unntakene. Byråets vedtak skal sendes videre til Kommisjonen som etter de prosedyrer som er forslått kan overpøve vedtaket (artikkel 7).ENTSO får tildelt en proaktiv rolle i utviklingen av internasjonale og grenseoverskridene sluttbruker markeder (”retail markets”) (artikkel 7a).Det er foretatt justeringer i teksten vedrørende retningslinjer for inter TSO kompensasjonsmekanismen. Den underliggende tråd i endringer her er at en ønsker å spesifisere detaljer rundt metoden for inter-TSO mekanismen ( artikkel 8).

Vurdering

Endringer i forordning 1228/2003 om betingelser for adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet er som resten av energimarkedspakken basert på artikkel 95 i EU-traktaten og EØS relevant. Den eksisterende forordning er en del av EØS-avtalen.

Fra norsk side må forslaget om å formalisere TSO samarbeidet mellom systemoperatører for elektrisitet vurderes i en EØS-sammenheng og en deltakelse i ENTSO-E er i utgangspunktet vurdert å være ønskelig. Statnett SF deltar i dag i det såkalte ETSO samarbeidet og har også væt med på en erklæring som forespeiler et EU vedtak om ENTSO-E. Det må imidlertid vurderes hvilke endringer i vedtaksstruktur som vil skje når ETSO samarbeidet endres i retning av et mer formalisert EU-samarbeid og hvilke konsekvenser dette vil få i en EØS-kontekst.

For Statnett SF vil det være helt sentralt å kunne delta i de nye formelle strukturer nå de blir vedtatt. Statnett SF har deltatt i ETSO og vil være intersssert i å delta så tett som mulig i en ny samarbeidsmekanisme mellom TSOer i Europa.

Forslaget om forsterket TSO samarbeid i EU/EØS området må sees i sammenheng med de øvrige elementer i energimarkedspakken.  

DEn konsoliderte tekst fra første rådsgjennomgang (medio 2008) av forordningen må nå gjennomgåes. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)531final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen