Grønnbok om overvekt, ernæring og mosjon

Grønnbok om "Fremming av sunne kostvaner og fysisk aktivitet - En europeisk dimensjon i forebyggelsen av overvekt, fedme og kroniske sykdommer"...

Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Grønnboken ble vedtatt av EU-kommisjonen 8. desember 2005. Behandlingen av den i rådet og Europaparlamentet fant sted hhv. 2. juni 2006 og 1. februar 2007.

Sammendrag av innhold:

Grønnboken analyserer omfanget av fedme og overvekt i de europeiske landene og peker på helsekostnadene av økt fedme. Den danner også grunnlaget for videre arbeid med en felles europeisk strategi mot fedme.

Merknader:

Det er enighet om at sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet er nøkkelen til å bekjempe overvekt og fedme. Dette var noe av bakgrunnen for at Kommisjonen utarbeidet en grønnbok om kosthold, fysisk aktivitet og helse, og inviterte til åpen konsultasjon / kommentarer vinteren 2006. Norge sendte kommentarer 14.03.06. En sammenstilling av resultatene fra konsultasjonen var ferdigstilt i september 2006.

Grønnboken må sees som en del av Kommisjonens gjennomgang av politikken i EU for å bekjempe fedme og andre sykdommer/lidelser relatert til kosthold og fysisk aktivitet. Målet er å utvikle en overordnet strategi for å fremme fysisk aktivitet og sunn livsstil, og presentere en hvitbok med en skisse til en handlingsorientert politikk på dette feltet, for vedtak i 2007.

Norsk St. meld nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge, fremhevde bl.a. den betydning kosthold og fysisk aktivitet har for folkehelsen. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 ble lagt fram som en oppfølging, og en handlingsplan for et bedre kosthold er under utarbeidelse. Handlingsplanen for bedre kosthold vil bli ferdig i løpet av 2006.

De nordisk ministrene for fiskeri- og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk, og ministrene for sosial- og helsepolitikk vedtok i juli 2006 "Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet gjennom mat og fysisk aktivitet".

Verdens helseorganisasjoner (WHO) har også lansert en global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse.

Sakkyndige instansers merknader

Grønnboken har vært behandlet i Spesialutvalget for næringsmidler, der helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings. og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2005)637
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen