Erasmus Mundus II

Erasmus Mundus II 2009-2013...

Erasmus Mundus II 2009-2013...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2007

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.07.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Erasmus Mundus II-programmet (2009-2013) ble formelt vedtatt i EU 16. desember 2008 ved europaparlaments- og rådsbeslutning 1298/2008/EF. Programmet er en videreføring av Erasmus Mundus (2004-2008) hvor Norge har deltatt. Erasmus Mundus II ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juli 2009. Norge deltar i tiltaksområde 1 og 3.

Målsetningen med programmet er å bidra til å styrke kvaliteten og tiltrekningskraften til europeisk høyere utdanning, og til å fremme interkulturell forståelse gjennom samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner fra tredjeland, dvs. utenfor EU/EØS-området. Programmet er et samarbeidsprogram for europeiske høyere utdanningsinstitusjoner på master- og/eller doktorgradsnivå, der institusjonene går sammen i konsortier for å tilby en felles grad. Samarbeidet kan også inkludere høyere utdanningsinstitusjoner i tredjeland.  Programmet består av tre hoveddeler:  Tiltaksområde 1 har støtteordninger for Erasmus Mundus-fellesgrader, inkludert stipendordning. Dette tiltaksområdet støtter blant annet etableringen av utvalgte Erasmus Mundus-mastergrads- og doktorgradsprogrammer og stipender til studenter og akademikere. Tiltaksområde 2 har støtteordninger for Erasmus Mundus-partnerskap med høyere utdaningsinstitusjoner i tredjeland og inkluderer også en stipendordning. Slike partnerskap er ment å etablere samarbeid mellom institusjoner i Eruopa og verden utenfor, uten at det nødvendigvis blir etablert felles master- og doktorgradsprogrammer. Målet er å styrke institusjoner i tredjelands evne til internasjonalt arbeid.  Tiltaksområde 3 har støtteordninger for tiltak som tar sikte på å styrke tiltrekningskraften til europeisk høyere utdanning. Dette kan dreie seg om aktiviteter knyttet til utvikling av utdanningstilbud, kvalitetssikringsordninger, godkjenningsordninger, utvikling av læreplaner, mobilitet og så videre. Budsjett: Programmet vil for hele perioden ha et totalbudsjett på ca. 954 millioner euro. Tiltaksområdene 1 og 3 har fått et totalbudsjett på 493,69 millioner euro.

Vurdering

I første programperiode har Norge deltatt aktivt i alle fem utlysningsrundene. Åtte norske høyere utdanningsinstitusjoner deltar i dag i 15 av til sammen 103 felles Erasmus Mundus-mastergrader, og de er koordinatorer i to. I tillegg deltar norske universiteter og høyskoler i fire av de totalt 14 nettverkene som skal vise partnere fra andre land utenfor Europa at europeisk høyere utdanning er attraktiv. Dette er god aktivitet tatt i betraktning at Norge har rundt 2 % av antall europeiske studenter og i dag betaler ca. 2 % av budsjettet, mens vi deltar i ca. 14 % av programaktivitetene, inkludert mastergradene. Prosentvis er norsk deltakelse på nivå med Sveriges, mens Finlands og Danmarks deltakelse ligger i underkant av 10 %.

Deltakelsen i Erasmus Mundus bidrar til å oppfylle Kunnskapsdepartementets internasjonaliseringsstrategi gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid både på faglig og institusjonelt nivå, gir impulser til faglig utvikling/studieplanutvikling og faglig engasjement, utvikler samarbeid av høy kvalitet med både europeiske og tredjelands høyere utdanningsinstitusjoner, gir tilgang til mange høyt kvalifiserte studenter som stimulerer fagmiljøene, og setter Norge på utdanningskartet for dyktige, internasjonale, mobile studenter.

Med veksten i aktivitet når det gjelder samarbeid med land utenfor Europa i den nye programperioden, vil Erasmus Mundus II også være et nyttig redskap for videre utbygging av universitets- og høgskolesamarbeidet mellom Norge og land på andre kontinenter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)395
Rettsaktnr.: 1298/2008/EF
Basis rettsaktnr.: 2007/0145/EF
Celexnr.: 32008D1298

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2008
Frist returnering standardskjema: 28.01.2009
Dato returnert standardskjema: 28.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.07.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen